مقاله بررسي توزيع درآمد در ايران کاربرد شاخص تايل، اتکينسون و ضريب جيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع درآمد در ايران کاربرد شاخص تايل، اتکينسون و ضريب جيني
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع درآمد
مقاله شاخص اتکينسون
مقاله شاخص تايل
مقاله اصول موضوعه
مقاله اصل انتقال و آنتروپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادكاشي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نابرابري اقتصادي بطور قطع يکي از مشکلات پايدار در بسياري از کشورها است، بر همين اساس دولتها از طريق انواع سياستها در صدد کاهش آن هستند. در ايران توزيع درآمد هم در حوزه دانشگاهي و هم در مراجع سياستگذاري مورد توجه بوده است. در اين مقاله با استفاده از داده هاي خام طرح آماري هزينه و درآمد خانوار و با استفاده از شاخص تايل ، اتکينسون ، ضريب جيني نابرابري در توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي و بر حسب خصوصيات اجتماعي و اقتصادي خانوارها اندازه گيري مي شود. يافته هاي اين مقاله دلالت بر اين دارد که توزيع درآمد، متاثر از ويژگيهاي خانوارها است؛ براي مثال نابرابري توزيع درآمد بين خانوارهايي بيشتر است که سرپرست آنها در بخش ساختمان يا بخش کشاورزي شاغل مي باشند و يا در گروه سني کمتر از ۲۵ سال قرار دارند. همچنين نابرابري در مناطق برخوردار کشور بيشتر از مناطق محروم مي باشد.