مقاله بررسي توزيع فراواني آلرژي نسبت به آلرژن هاي غذايي در ساکنان بومي و دانشجويان بومی و دانشجویان دانشگاه های شهر گناباد در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع فراواني آلرژي نسبت به آلرژن هاي غذايي در ساکنان بومي و دانشجويان بومی و دانشجویان دانشگاه های شهر گناباد در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژن هاي غذايي
مقاله خربزه
مقاله زعفران
مقاله شيوع
مقاله گناباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجوي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جاني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست جيران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلرژي يا ازدياد حساسيت به واکنش هاي غير طبيعي بدن که با واسطه سيستم ايمني ايجاد مي گردند، اطلاق مي شود. امروزه آلرژي به مواد غذايي و ميوه هاي تازه به عنوان يکي از مشکلات بهداشت جهاني به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مي باشد و ميزان آن همانند بقيه اختلالات آلرژيک رو به افزايش مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي توزيع فراواني آلرژن هاي غذايي و شناسايي آلرژن هاي شايع در منطقه مي باشد.
روش تحقيق: اين بررسي يک مطالعه توصيفي، تحليلي و از نوع مقطعي است. نمونه پژوهش در اين تحقيق ۳۳۹ نفر از افراد بومي و دانشجويان دانشگاه ها بوده که در گناباد به صورت موقت ساکن هستند. از روش نمونه گيري آسان براي جمع آوري داده ها و براي آناليز داده ها از آزمون هاي t و کاي دو استفاده شد. در اين مطالعه از پرسشنامه هاي انجمن بين المللي آلرژي و ايمونولوژي استفاده گرديد.
يافته ها: در اين بررسي ۳۳۹ زن و مرد بررسي شدند که ۵۷٫۲ درصد بومي گناباد، ۳۵٫۴ درصد بومي خراسان و ۷٫۴ درصد غير بومي خراسان بودند. فراواني تعداد مردان ۱۵۲ (۴۴٫۸ درصد) با ميانگين سني ۲۵٫۱ سال و زنان ۱۸۷ (۵۵٫۲ درصد) با ميانگين ۲۱٫۱ سال مي باشد. فراواني کلي آلرژي نسبت به خربزه ۳۴٫۲ درصد، زعفران ۱۷٫۴ درصد، بادمجان ۱۶٫۸ درصد، شير ۱۶٫۲ درصد، سير ۱۰٫۹ درصد، انگور  8.8درصد، طالبي ۸ درصد، سويا ۸ درصد، کيوي ۷٫۴ درصد، تخم مرغ ۷٫۱ درصد، موز ۵٫۳ درصد و کنجد ۲٫۱ درصد بوده است.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بيشترين فراواني آلرژي نسبت به مواد غذايي را خربزه، زعفران، سير، انگور، طالبي، کيوي و بادمجان به خود اختصاص مي داد. به طور کلي شيوع آلرژي نسبت به اکثر مواد غذايي در زنان بيشتر از مردان بود.