مقاله بررسي توزيع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ايستادن و راه رفتن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در توانبخشي از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ايستادن و راه رفتن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار کف پا
مقاله دستگاه اندازه گیری فشار
مقاله بیومکانیک پا
مقاله مقادیرطبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسي توزيع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم انجام گرديد تا بر اساس آن معيار مناسبي در زمينه توزيع طبيعي فشار کف پا معرفي شود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي،۸۰ مرد و زن با پاي سالم از نمونه هاي در دسترس به صورت ساده انتخاب و با استفاده از دستگاه اندازه گيري فشار RS-Scan فشار کف پا در نه منطقه آناتوميکي هنگام ايستادن و راه رفتن اندازه گيري شد. داده هاي حاصل با استفاده از آزمون هاي آماري تي زوجي و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مناطق پاشنه با۳۱٫۴۳، سرهاي استخوان هاي کف پايي دوم و سوم با ۳۰٫۶۸ و ۲۸٫۰۰ و انگشت شست با ۲۳٫۵۱ نيوتن بر سانتي متر مربع داراي بيشترين فشار حين راه رفتن بوده و کمترين فشار در انگشت دو تا پنج و ناحيه مياني پا قرار داشت. ميزان فشار استاتيک در ناحيه جلوي پاي چپ (p<0.001)، درصد تماس در ناحيه عقب هر دو پا ( (p<0.001و ناحيه مياني پاي راست  (p=0.02)و مقدار حداکثر فشار طي راه رفتن در نواحي استخوان هاي کف پايي چهارم پاي راست ( (p=0.05و چپ ( (p=0.04و پنجم پاي راست ( (p= 0.02 و پاشنه هر دو پا ((p< 0.001 بين مردان و زنان تفاوت معناداري داشت.
نتيجه گيري: تفاوت هاي زيادي بين نحوه توزيع و ميزان فشار کف پاي زنان و مردان وجود دارد که بايد در موارد مختلف از جمله طراحي کفش، روندهاي درماني و توانبخشي و همچنين پاهاي در معرض خطر مانند افراد ديابتي مورد توجه قرار گيرد.