مقاله بررسي توزيع فضايي خدمات شهري در مناطق شهر شيراز (نمونه مراکز آموزشي شهر شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي توزيع فضايي خدمات شهري در مناطق شهر شيراز (نمونه مراکز آموزشي شهر شيراز)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق شهري
مقاله شيراز
مقاله خدمات آموزشي
مقاله مدارس راهنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنياي متمدن امروز، شهرهايي که در گوشه و کنار اين زمين پهناور قد بر افراشته اند و گسترش يافته اند و هر روزه بر اشکال عمودي و افقي آنها افزوده مي شود، حيات و پويايي خود را مديون چندين عوامل بوده و مي باشند که مي توان آنها را مصاديق برجسته توسعه يافتگي و ساز و کار پيشرفت و حرکت به سمت تعالي زيستگاههاي بشري دانست، انسجام، توازن و هماهنگي ميان عناصر متشکله مدنيت، تعادل و انتظام در سامانه ها و ساختگرایي در ايجاد يا مرمت و گسترش يک شهر را مي توان از اين جمله عوامل دانست. بنابراين بايد فضایي متعادل، متوازن براي رشد و تعالي انسان و جامعه فراهم ساخت و ايجاد توازن و هماهنگي در عموم ساختارها و سامانه هاي شهري، از مصاديق بارز توسعه يافتگي بشمار مي رود. لذا به منظور تناسب در شهر لازم است کوششها، مطالعات اساسي و مفيدي به منظور شناخت نارسایيها، کمبودها در نقاط مختلف شهر صورت گيرد. و يکي از اين عناصر شهري خدمات آموزشي مي باشد که برنامه ريزان شهري تلاشهاي مصرانه وجدي در جهت رفع عدم تعادل اين خدمات در سطح مناطق شهري دارند.
روش پژوهش توصيفي – تحليلي و هدف اين پژوهش بررسي نابرابريهاي مناطق شهر شيراز از لحاظ خدمات آموزشي دوره راهنمایي مي باشد و پژوهش بر اين فرضيه استوار است که مناطق شهر شيراز از لحاظ خدمات آموزشي دوره راهنمایي متعادل نمي باشند. نتايج نشان مي دهد که شهر شيراز از حيت شاخص آموزشي در طي دوره مورد بررسي مناطق يک و سه داراي وضعيت رو به بهبود و مناطق دو و هشت داراي وضعيتي نامناسب مي باشند.