مقاله بررسي توليدات علمي اعضاي هيات علمي حوزه علوم انساني دانشگاه تبريز طي سال هاي ۱۳۸۱- ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي توليدات علمي اعضاي هيات علمي حوزه علوم انساني دانشگاه تبريز طي سال هاي ۱۳۸۱- ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليدات علمي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله حوزه علوم انساني
مقاله دانشگاه تبريز
مقاله علم سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كمند هايده
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي توليدات علمي اعضاي هيات علمي حوزه علوم انساني دانشگاه تبريز طي سال هاي ۱۳۸۱-۱۳۸۶ انجام شده است.
روش: اين پژوهش با روش پيمايشي انجام شده است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شده و از روش هاي آماري مثل توزيع فراواني و درصد فراواني در قالب جدول و نمودار و از فرمول خي دو جهت تجزيه و تحليل روابط بين متغير ها استفاده شده است. جامعه پژوهش ۱۳۷ نفر عضو هيات علمي حوزه علوم انساني دانشگاه تبريز است كه ۱۰۶ نفر از آن ها پرسشنامه ها را تكميل كردند.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد كه بيش ترين درصد مقاله هاي تاليفي مربوط به سال ۱۳۸۵، و بيش ترين درصد كتاب هاي تاليفي، آثار ارايه شده در مجامع ملي و بين المللي و طرح هاي پژوهشي پايان يافته مربوط به سال ۱۳۸۶ است. از نظر انواع توليدات علمي در سال هاي مورد پژوهش، ۶۲ مورد كتاب تاليفي، ۲۸ مورد كتاب ترجمه اي، ۳۶۸ مورد مقاله تاليفي در مجله هاي داخلي، ۱۷ مورد مقاله ترجمه شده در مجله هاي داخلي و ۲۵ مورد مقاله چاپ شده در مجله هاي خارجي انجام گرفته است. همچنين در اين سال ها ۲۹۱ مورد آثار ارايه شده در مجامع ملي و بين المللي و ۱۸۲ مورد طرح پژوهشي انجام گرفته است. آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين متغيرهاي سن، جنس، مرتبه علمي و محل اخذ مدرك تحصيلي افراد با ميزان توليدات علمي آن ها رابطه معني داري وجود دارد
.
اصالت/ارزش: پژوهش حاضر سعي دارد براي اولين بار مشخص کند حوزه علوم انساني دانشگاه تبريز چه سهمي از توليدات علمي کشور را عهده دار است.