مقاله بررسي توليد خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي توليد خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه كلزا
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه كلزا
مقاله نيمه شيميايي سولفيت خنثي
مقاله بازده كل (بازده بعد از پخت)
مقاله بازده بعد از جداسازي الياف
مقاله خميركاغذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سحاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي توليد خميركاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC) از ساقه كلزا مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هاي ساقه كلزا از مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در كرج جمع آوري شد. تركيبات شيميايي ساقه كلزا شامل درصد سلولز، ليگنين، مواد استخراجي محلول در حلال اتانول – استون و خاكستر بر اساس استاندارد TAPPI تعيين شد (ابعاد الياف ساقه كلزا نيز اندازه گيري شده است). با استفاده از فرآيند نيمه شيميايي سولفيت خنثي (NSSC)، تحت شرايط زمان پخت در سه سطح ۲۰،۴۰ و ۶۰ دقيقه، درصد مواد شيميايي در ۵ سطح ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد (بر مبناي NaOH) توليد خميركاغذ از ساقه كلزا انجام شد. به طوري كه دما در تمام پخت ها ثابت و برابر با و نسبت سولفيت سديم به كربنات سديم ۳ به ۱ و نسبت مايع پخت به ساقه كلزا، ۸ به ۱ انتخاب شد. با هر تركيب شرايط سه پخت انجام شده است. در پايان پخت، جداسازي اوليه الياف با استفاده از پالايشگر آزمايشگاهي انجام شد. بازده كل (بازده بعد از پخت) و بازده بعد از جداسازي الياف تعيين گرديد و بيشترين ميزان بازده با مقدار ۷۲ درصد مربوط به تركيب شرايط و كمترين بازده مربوط به تركيب شرايط و ۷/۵۸ درصد بود. هر دو عامل زمان پخت و درصد مواد شيميايي تاثير معني داري بر روي بازده داشتند و با افزايش اين دو عامل بازده كاهش يافته است. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده، تركيب شرايط به عنوان شرايط بهينه پخت ساقه كلزا برگزيده شد.