مقاله بررسي توليد و خصوصيات زراعي گياهان علوفه اي آبي درشرايط آب و هوايي خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۶۲ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي توليد و خصوصيات زراعي گياهان علوفه اي آبي درشرايط آب و هوايي خرم آباد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاودانه
مقاله ماشك
مقاله يونجه
مقاله اسپرس
مقاله خلر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع منش حديث
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سپهوند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سريع جمعيت و نياز روز افزون به فرآورده هاي دامي موجب از بين رفتن مراتع به لحاظ كمي و كيفي براي تامين علوفه دام ها مي شود،كه توسعه كشت گياهان علوفه اي مي تواند براي حفاظت از مراتع و جلوگيري از تخريب آنها موثر واقع شود.بدين منظور تحقيقي براي بررسي توليد و خصوصيات زراعي پنج گياه علوفه اي گاودانه، ماشك، يونجه، اسپرس و خلر در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در باغ كشاورزي خرم آباد به اجرا گذاشته شد.بر اساس نتايج آزمايش توده هاي خلر، ماشك و گاودانه به ترتيب بيشترين سازگاري را با منطقه مورد نظر داشتند و توده هاي يونجه و اسپرس كمترين سازگاري را دارا بودند.بر اساس نتايج مقايسات ميانگين بين توده ها، گياه خلر بيشترين عملكرد ماده تر، ارتفاع ساقه، عملكرد ماده خشك، ماده خشك ساقه، ماده خشك برگ و نور جذب شده را به ترتيب با ميانگين هاي ۲۲۱۳۰ كيلوگرم در هكتار، ۷۰٫۶۳ سانتيمتر،۳۹۹۱ كيلوگرم در هكتار، ۲۰۲۸ كيلوگرم در هكتار، ۱۹۶۲ كيلوگرم در هكتار و ۹۶٫۹۱ درصد دارا بود و گياه اسپرس كمترين ميانگين ها را با مقادير ۱۸۳۶ كيلوگرم در هكتار، ۲۴٫۰۸ سانتيمتر، ۵۰۶٫۴ كيلوگرم در هكتار، ۲۴۱٫۹ كيلوگرم در هكتار، ۲۶۴٫۶ كيلوگرم درهكتار و ۶۴٫۸۹ درصدداشت.بيشترين درصدماده خشك مربوط به توده اسپرس با ۲۷٫۷۵ درصد و كمترين مقدار مربوط به توده ماشك با ۱۷٫۱۹ درصد بود. بيشترين درصد برگ را نيز توده گاودانه با ۶۰٫۰۱ درصد و كمترين ميزان را توده ماشك با  47.31درصد داشت. همچنين مقايسه همبستگي بين صفات نشان داد كه عملكرد ماده تر با عملكرد ماده خشك، ماده خشك ساقه، ماده خشك برگ، نور جذب شده و ارتفاع ساقه داراي همبستگي مثبت و معني دار در سطح احتمال ۱% بود. با توجه به نتايج بدست آمده كشت خلر براي اين منطقه توصيه مي شود.