مقاله بررسي تومورهاي بدخيم گوش خارجي و مياني و درمان آن ها در بيمارستان قائم (عج) مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تومورهاي بدخيم گوش خارجي و مياني و درمان آن ها در بيمارستان قائم (عج) مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکواموس سل کارسينوما
مقاله گوش خارجي
مقاله بازال سل کارسينوما
مقاله گوش مياني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عرب خاني رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حق جو شريفه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژادآرياني فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تومورهاي گوش خارجي و مياني نادر هستند و با علايم غير اختصاصي بروز مي کنند. لذا غالبا مورد غفلت واقع شده و در زمان تشخيص در مراحل پيش رفته بوده و پيش اگهي خوبي ندارند. هدف از مطالعه حاضر، تعيين توزيع فراواني و مقايسه بدخيمي هاي گوش مياني و خارجي از نظر فاکتورهاي دموگرافيک و شيوه درمان است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع مقطعي و توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري شامل کليه بيماران مبتلا به اسکواموس سل (BCC) و بازال سل کارسينوم (BCC) گوش خارجي و مياني است که طي سال هاي ۱۳۸۸-۱۳۷۴ به بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان قائم (عج) مشهد مراجعه کرده و با تشخيص پاتولوژي تحت درمان قرار گرفته بودند. تعداد بيماران مورد مطالعه ۶۳ نفر بودند و از نظر فاکتورهاي مختلف بررسي شدند و حداقل ۲ ماه تا حداکثر ۲ سال پيگيري شدند.
يافته ها: بيماران مورد مطالعه دو گروه کلي با درگيري گوش خارجي با دو نوع بدخيمي بودند (۴۶٫۸۱ درصد) SCC و (۵۳٫۱۹ درصد) BCC که در کل ۴۷ بيمار را شامل شدند. گروه ديگر، بيماران با درگيري گوش مياني بودند با مجموع ۱۶ بيمار که ۹۳٫۷۵ درصد SCC و ۶٫۲۵ درصد BCC بودند.
نتيحه گيري: در مجموع پيش اگهي ۲ ساله بيماران در گوش خارجي خيلي بهتر از گوش مياني بود به طوري که در گوش خارجي ميزان عود، ۱۳درصد و در گوش مياني ۵۰ درصد بود. اساس درمان در اين بدخيمي ها برداشتن کامل جراحي است.