مقاله بررسي تکثير کاکتوس زينتي – دارويي (Cereus peruvianus Mill. (Cactaceae با استفاده از تکنيک کشت بافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تکثير کاکتوس زينتي – دارويي (Cereus peruvianus Mill. (Cactaceae با استفاده از تکنيک کشت بافت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرئوس پرويانوس
مقاله واريته تورتوسوس و مونستروسوس
مقاله پينه
مقاله ريزازديادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نادري روح انگيز
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عصاره و آلکالوئيد توليد شده از کاکتوس سرئوس پرويانوس داراي ترکيبات موثره فراواني است و در صنايع داروسازي و کشاورزي کاربرد زيادي دارد. تکثير اين گياه با روش هاي سنتي (بذر، قلمه و پا جوش) به کندي صورت مي گيرد و توليد آن در سطح انبوه فقط از طريق کشت بافت امکان پذير است.
هدف: اين تحقيق به منظور بررسي امکان ريز ازديادي، شناخت جنبه هاي مختلف افزايش اين گياه و تعيين بهترين محيط کشت و ترکيب هورموني در شرايط درون شيشه اي انجام شد.
روش بررسي: اين آزمايش با طرح پايه کامل تصادفي در ۳ تکرار انجام شد و هر تکرار شامل ۵ ريزنمونه ۱ بود، ريزنمونه ها پس از ضدعفوني سطحي روي محيط کشت پايه MS همراه با ۳ درصد ساکارز، ۸ گرم در ليتر فيتوآگار و ۲۵ تيمار هورموني با نوع و غلظت مختلف تنظيم کننده هاي رشد (NAA، Kinetin، BAP،۲,۴-D ،IBA ،GA3  و TDZ) با pH=5.8 کشت شدند. پس از گذشت ۴۵ روز، اثرات محيط کشت بر باززايي از آرئول، توليد پينه ترد و ريشه زايي در محيط هاي مختلف ثبت و ارزيابي شد.
نتايج: در اين تحقيق بهترين ترکيب هورموني براي توليد پينه ترد ۰٫۰۷mg/ITDZ+0.05mg/INAA، براي توليد گياهچه ۴mg/l 2,4-D+6mg/l Kinetin و براي ريشه زايي ۴mg/l 2, 4-D+4mg/l Kinetin بود. شروع باززايي در تيمارهاي برتر ۲٫۵ تا ۳ ماه پس از کشت مشاهده شد و ۸ محيط کشت مناسب براي توليد گياهچه (توليد گياه ازآرئول) انتخاب شد. بين دو واريته var monstrosus peruvianus Cereus و var tortuosus peruvianus Cereus از نظر باززايي گياه از آرئول تفاوت معني دار وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت عصاره و آلکالوئيد سرئوس پرويانوس و کندي تکثير آن به روش هاي سنتي تکثير آن از طريق باززايي از آرئول علاوه بر اقتصادي بودن، از نظر زماني نيز بسيار کوتاه تر است.