مقاله بررسي تکرارپذيري متغيرهاي مرکز فشار در نوسان ايستايي با سطوح مختلف خستگي و بينايي در مردان ورزشکار و غيرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در توانبخشي از صفحه ۸۲ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تکرارپذيري متغيرهاي مرکز فشار در نوسان ايستايي با سطوح مختلف خستگي و بينايي در مردان ورزشکار و غيرورزشکار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز فشار
مقاله تکرارپذيري
مقاله ورزشکار
مقاله خستگي
مقاله بينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكاتي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تحقيق حاضر به بررسي تفاوتهاي مرتبط با مهارت، خستگي و بينايي بين ورزشکاران و غيرورزشکاران در تکرارپذيري اندازه هاي مرکز فشار حاصل از صفحه نيرو مي پردازد.
روش بررسي: در اين مطالعه اعتبارسنجي، نوسان ايستايي ۱۵ ورزشکار مرد و ۱۶ غيرورزشکار مرد که به صورت ساده و در دسترس انتخاب شده بودند، توسط صفحه نيرو ارزيابي شده و پس از گذشت ۴۸ تا ۷۲ ساعت، ارزيابي مجدد صورت گرفت. متغيرهاي مرکز فشار در خلال ايستادن ثابت روي دو پا، قبل و بعد از ايجاد خستگي عمومي توسط نوارگردان، با چشمان باز و بسته ثبت شد. اطلاعات حاصل از ۳۰ ثانيه آزمون روي صفحه نيرو، براي متغيرهاي انحراف معيار سرعت، انحراف معيار جابجايي در هر دو نماي قدامي خلفي و جانبي و سرعت متوسط محاسبه شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون تي مستقل و محاسبه ضريب همبستگي درون گروهي و خطاي استاندارد اندازه گيري و ضريب تغيير استفاده شد.
يافته ها: ضريب همبستگي درون گروهي براي اندازه هاي مرکز فشار در گروه ورزشکاران در مقايسه با غيرورزشکاران مقادير بيشتري را نشان داد. پس از خستگي ضريب همبستگي درون گروهي نسبت به قبل از آن افزايش يافت. همچنين ضريب همبستگي درون گروهي در حالت چشمان بسته در مقايسه با چشمان باز مقادير بيشتري را نشان داد. ضريب تغيير کوچکتر از %۱۵ براي اکثر اندازه هاي مرکز فشار مشاهده شد. سرعت متوسط P<0.001)) و انحراف معيار سرعت در نماي قدامي خلفي(P<0.001) ، تکرارپذيرترين متغيرها بر اساس سطح مهارت، خستگي و بينايي بودند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر مي تواند به محققان براي انتخاب متغيرهاي مرکز فشار در تحقيقات بعدي کنترل ايستايي (پاسچر) در ورزشکاران کمک کند. بر اين اساس مي توان از متغيرهاي سرعت متوسط و انحراف معيار سرعت در نماي قدامي– خلفي، در مطالعات بعدي، در شرايط مشابه و در گروه ورزشکاران استفاده نمود.