مقاله بررسي تکراپذيري عملکرد تعادلي تکليف منفرد و دوگانه با استفاده از شاخص هاي صفحه نيرو در افراد سالمند سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاپپز ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تکراپذيري عملکرد تعادلي تکليف منفرد و دوگانه با استفاده از شاخص هاي صفحه نيرو در افراد سالمند سالم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکرارپذيري
مقاله تعادل
مقاله تکليف منفرد
مقاله تکليف دوگانه
مقاله صفحه نيرو
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگران کيوان
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتي مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه بررسي تکرارپذيري شاخص هاي صفحه نيرو در هر دو حالت اجراي تکليف تعادلي منفرد و دوگانه، و در حالات مختلف دشواري پاسچرال بود.
روش بررسي: افراد سالمند بالاي ۶۵ سال و سالم، در دوجلسه با فاصله يک هفته مورد ارزيابي تعادلي قرار گرفتند. با ترتيبي تصادفي از ترکيب سه سطح دشواري پاسچرال (ايستادن در شرايط چشم باز بدون واسطه کفي، چشم بسته بدون واسطه کفي و چشم بسته با واسطه کفي) و شرايط فعاليت شناختي (ايستادن بدون / همراه با انجام فعاليت شناختي شمارش معکوس) سيگنال مرکز فشار ثبت و شاخص هاي صفحه نيرو محاسبه گرديد. ضريب تکرارپذيري، خطاي استاندارد ميانگين، و ضريب تغييرات براي تمامي حالات و متغيرها محاسبه گرديد.
يافته ها: در وضعيت تکليف منفرد مساحت نوسان مرکز فشار، انحراف معيار شدت در هر دو جهت، و انحراف معيار سرعت طرفي، در تمامي سطوح دشواري تکليف پاسچرال از تکرارپذيري بالا تا بسيار بالا برخوردار بودند. در وضعيت تکليف دوگانه سرعت ميانگين کلي و انحراف معيار سرعت در هر دو جهت در تمامي سطوح دشواري تکليف پاسچرال از تکرارپذيري بالا تا بسيار بالا برخوردار بودند.
نتيجه گيري: به طور کلي، پروتکل سنجش تعادل مورد استفاده در مطالعه حاضر، در هر دو حالت تکليف منفرد و تکليف دوگانه تکرارپذيري نسبي و مطلق مناسبي در افراد سالمند سالم نشان داده است.