مقاله بررسي جامعه شناختي بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت منابع انساني از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري نيروي انساني
مقاله پارسونز
مقاله تحقيق پيمايشي
مقاله معلمان
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش و پرورش به عنوان يكي از نهادهاي اجتماعي، از نقش و جايگاه مهمي در جامعه برخوردار است. نقطه آغازين تحليل هاي جامعه شناسي آموزش و پرورش، بررسي نظام اجتماعيِ مدرسه متاثر از نظريات پارسونز است. مدل كاركردهاي چهارگانه نظام اجتماعي پارسونز (AGIL)، زمينه اي مناسب (از نظر جامعه شناسي)، براي تحليل بهره وري نيروي انساني معلمان مدارس فراهم مي نمايد.
مصاديق مولفه هاي چهارگانه پارسونزي براي بهره وري نيروي انساني در آموزش و پرورش، شامل: نوآوري، تعهد سازماني، رضايت شغلي و سلامت سازماني (روحيه ) مي باشند. روش تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه است. داده ها از بين معلمان دبيرستان هاي دولتي دخترانه و پسرانه / نواحي پنج گانه شهر اصفهان گردآوري شده است. روش هاي آماري پژوهش شامل تحليل توصيفي يك متغيره (شاخص هاي آمار توصيفي)، دو متغيره و تحليل هاي استنباطي (آماره آزمون t، ضريب همبستگي r پيرسون، تحليل واريانس يك راهه) خواهد بود.
در راستاي مدل نظري پارسونزي، بهره وري نيروي انساني مدارس شهر اصفهان، به ترتيب مربوط به مولفه هاي نوآوري، سلامت سازماني و رضايت شغلي بوده و بهره وري نيروي انساني در زمينه تعهد سازماني در كمترين ميزان قرار گرفته است. اگرچه تفاوت معناداري در ميزان بهره وري بين معلمان مرد و زن، به نفع معلمان زن مشاهده شده، وليكن تفاوت معناداري در بين سطوح مختلف تحصيلات معلمان و هم چنين بين نواحي پنج گانه آموزشي شهر اصفهان مشاهده نشده است.