مقاله بررسي جامعه شناختي تاثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي تاثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله دانش آفريني
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله شبکه هاي اجتماعي
مقاله مشاركت علمي
مقاله جامعه پذيري
مقاله بيروني سازي
مقاله تركيب
مقاله دروني شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدايي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هزاره سوم ميلادي، از متوليان دانش، انتظار مي رود با برخورداري از سرمايه اجتماعي مخصوصا در عرصه دانشگاهي، ضمن خلق دانش هاي جديد به عنوان سرمايه هاي پنهان، در جهت رفع مشکلات جامعه، نقش فعالي را ايفا نمايند. بر اين اساس، مقاله حاضر با هدف تعيين ميزان دانش آفريني در دانشگاه اصفهان، در نظر دارد از منظر جامعه شناختي، تاثير سرمايه اجتماعي بر دانش آفريني را تحليل نمايد.
روش تحقيق، پيمايشي بوده و جامعه آماري پژوهش حاضر در برگيرنده اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان به تعداد ۴۷۶ (سال ۱۳۸۷) نفر مي باشد که از اين تعداد، ۱۴۲ نفر بر اساس فرمول کوکران و به شيوه نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. روش آماري مورد استفاده، شامل رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير بوده و براي محاسبه ضرايب مسير، از برآوردهاي روش ليزرل استفاده گرديده است.
نتايج تحقيق، حاکي از آن است که بين دانش آفريني و سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. اين امر نشان مي دهد که اگر بر سرمايه اجتماعي استادان افزوده شود، در اين صورت، سطح دانش آفريني نيز ارتقا خواهد يافت. نهايت امر اين که، توان متغيرهاي مستقل مورد استفاده در تبيين واريانس متغير وابسته (دانش آفريني)، ۱۹ درصد بوده است. مابقي، مربوط به تاثير ساير متغيرها بوده که در تحقيق حاضر مدنظر نبوده اند.