مقاله بررسي جامعه شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي دانشجويان و نگرشهاي ديني آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي دانشجويان و نگرشهاي ديني آنها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله نگرش ديني
مقاله پايگاه اقتصادي – اجتماعي
مقاله ماديگرايي
مقاله جامعه پذيري مذهبي
مقاله وسايل ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز امراله
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، با هدف بررسي نگرشهاي ديني دانشجويان دانشگاه شيراز، به شيوه پيمايش صورت گرفته است که جهت تبيين بهتر متغير وابسته، چارچوب نظري تحقيق، تلفيقي از نظريات وبر، اينگلهارت، هالامي وآرجيل انتخاب شده است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به دليل همگني نسبتا زياد جامعه آماري ۴۰۰ نفر تعيين شده که از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک براي انتخاب افراد استفاده شده است. متغيرهاي مستقل تحقيق شامل متغيرهاي جمعيت شناختي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي، جامعه پذيري مذهبي، ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي و ميزان ماديگرايي و متغير وابسته شامل نگرش ديني بوده که از ترکيب اعتقادات ديني، شناخت هاي ديني و شعاير ديني بدست آمده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد بر اساس متغيرهاي جمعيت شناختي تفاوت معني داري بين نگرش ديني دانشجويان وجود داشته است. چنانکه بر اساس نوع دانشکده، نگرش ديني دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشکده ادبيات و علوم انساني از دانشجويان مهندسي قويتر بوده ضمن آنکه نگرش ديني دانشجويان متاهل از دانشجويان مجرد قويتر بوده است. همچنين بررسي رابطه بين مقطع تحصيلي و نگرش ديني نشان مي دهد هر قدر مقطع تحصيلي افزايش مي يابد، نگرش ديني دانشجويان روبه پايين ميل مي کند.
يافته هاي تحقيق رابطه مثبتي را بين متغيرهاي جامعه پذيري مذهبي و ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي با نگرش ديني نشان مي دهد ضمن آنکه بين ميزان ماديگرايي و نگرش ديني رابطه منفي را نشان مي دهد. جهت سهولت بررسي متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي بين ابعاد آن و نگرش ديني بررسي صورت گرفته که نتايج نشان مي دهد بين شغل و تحصيلات پدر و مادر و نگرش ديني رابطه معني داري وجود ندارد اما بين هزينه و درآمد و نگرش ديني رابطه معني داري وجود دارد.
نهايتا براي تبيين متغير وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده شده که نتايج نشان مي دهد، جهت تبيين متغير وابسته، به ترتيب سه متغير جامعه پذيري مذهبي، ميزان استفاده مذهبي از وسايل ارتباطي و ميزان هزينه وارد معادله شده است. اين سه متغير در مجموع ۸۰٫۰۲ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نموده اند.