مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر آگاهي زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعي و قانوني خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر آگاهي زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعي و قانوني خود
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله حقوق
مقاله زن
مقاله اجتماعي
مقاله قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي سيدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاپور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين پژوهش جهت بررسي عوامل موثر بر آگاهي زنان پس از مطالعه نظر قرآن، نظريات جامعه شناسان و حقوقدانان در باب آگاهي و عوامل موثر بر آن، از روش پيمايش استفاده شد و از بين ۶۵۳۴۸۴ نفر زن ساکن شهرستان اهواز تعداد ۴۰۰ نفر از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب گرديد و ميزان آگاهي و عوامل موثر بر آن از طريق پرسشنامه (که ابزار اصلي روش پيمايش است)، مورد سنجش قرار گرفت. نتيجه حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که بين متغيرهاي مستقلِ تحصيلات پاسخگو، تحصيلات والدين، درآمد خانواده، ارتباط با گروه همسالان، استفاده از رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي، وضعيت اشتغال پاسخگو، وضعيت اجتماعي، فرهنگي، رشته تحصيلي، منطقه محل سکونت، وضعيت مسکن، حس فرودستي و ميزان آگاهي رابطه معناداري وجود دارد.