مقاله بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوپذيري
مقاله رفتار
مقاله رفتار اجتماعي
مقاله دختران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوريوسفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: طايفه اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپورفركوش مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر «بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران» مي باشد به بيان ديگر هدف شناخت و تاثير عواملي همچون پايگاه طبقاتي والدين، برنامه هاي آموزشي و پرورشي مدارس و رسانه هاي جمعي، گروه همالان و گروههاي مرجع، گرايش به مد و يكپارچگي به ديگران (متغيرهاي مستقل) بر الگوپذيري رفتار اجتماعي دختران (متغيروابسته) مي باشد. پژوهش حاضر، با شيوه پيمايشي و اسنادي انجام شده است. تكنيك جمع آوري اطلاعات پرسشنامه ساخت يافته است. جامعه آماري شامل ۷۷۱۵ نفر از دانش آموزان دختر دبيرستانهاي مناطق ۳ و ۱۹ شهر تهران كه به روش خوشه اي – تصادفي نمونه گيري شده اند. و جمعيت نمونه برابر ۳۷۰ نفر محاسبه شده است.
در اين تحقيق ۸ فرضيه تدوين گرديده است. فرضيه ها با توجه به متغيرهاي تحقيق و با استفاده از شاخص هاي آماري
t دو نمونه اي و آناليز واريانس (آزمون برابري ميانگين ها) مورد آزمون و تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج حاصل نشان داده است که از بين ويژگي هاي فردي والدين مثل سن، تحصيلات و شغل، تنها متغير تحصيلات، با نوع الگوهاي رفتار اجتماعي دختران رابطه معنادار نشان داده است. در بين طبقات اجتماعي نيز، تنها در طبقه پايين جامعه با نوع الگوهاي رفتار اجتماعي دختران رابطه معنادار مشاهده شده است. رابطه نوع الگوهاي رفتار اجتماعي دختران با گروه دوستان و همالان رابطه اي معنادار نشان داده و همچنين رابطه معناداري بين متغير وابسته تحقيق با نوع فعاليتهاي پرورشي و آموزشي مدارس مشاهده شده است. فرضيه ديگر تحقيق ارتباط گروههاي مرجع را با متغير وابسته تحقيق مورد بررسي قرار داده است که اين رابطه نيز معنادار نشان نداده است. فرضيه ديگري که به تایيد نرسيده است، رابطه بين رسانه ها و نوع الگوهاي رفتار اجتماعي دختران بوده است. فرضيه ارتباط بين مذهبي بودن خانواده با نوع الگوهاي رفتاري دانش آموزان رابطه اي معنادار حاصل شده است و بالاخره در آخرين فرضيه که گرايش به مد و يکپارچگي با ديگران را با الگوهاي رفتاري دختران مرتبط دانسته است، رابطه اي معنادار نشان داده است.