مقاله بررسي جامعه شناختي فاكتورهاي زمينه ساز خانواده و مدرسه در گرايش دختران نوجوان به کژرفتاري جنسي و اعتياد به مواد مخدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۳۱۳ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي فاكتورهاي زمينه ساز خانواده و مدرسه در گرايش دختران نوجوان به کژرفتاري جنسي و اعتياد به مواد مخدر
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله مدرسه
مقاله دختران نوجوان
مقاله گرايش به کژرفتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: سيدميرزايي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارهاي نابهنجار نوجوانان، امروزه مساله عمده اي در حوزه آسيب شناسي به شمار مي رود. خانواده جايگاه مهمي را در چارچوب نهادهاي جامعه دارد که از طريق پايه ريزي الگوهاي تربيتي و رفتاري خود، همنوايي با هنجارهاي اجتماعي مورد پذيرش جامعه را در کودکان و نوجوانان دروني مي سازد. هم چنين نقش مدرسه در انتقال هنجارها و ارزش هاي مورد قبول در جامعه، بر همگان آشکار است. تعلقات خاطر نوجوانان نسبت به مدرسه و مشارکت آنان در فعاليت هاي مدرسه، از عوامل موثر بر کژرفتاري نوجوانان است. بر اين اساس و با توجه به نقش حايز اهميت دو نهاد مذکور، هدف اصلي اين تحقيق، شناخت ميزان اثر نهادهاي خانواده و مدرسه بر گرايش به کژرفتاري جنسي و اعتياد به مواد مخدر در ميان دختران نوجوان مي باشد.
پژوهش حاضر سعي نموده است ضمن مرور و توجه به رويکردهاي مختلف اين حوزه، با رويکردي جامعه شناختي و با روش پيمايش (انتخاب ۴۲۶ نفر از دانش آموزان نوجوان دختر ۱۴ تا ۱۸ سال در تهران بزرگ)، نمونه اي از جامعه ايران را مورد مطالعه قرار دهد. براي تحليل داده ها از روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. يافته ها حاکي از آن است که فاکتورها و متغيرهاي خانواده و مدرسه هر کدام به طور مجزا بر متغيرهاي وابسته تحقيق، اثرات قابل توجهي دارند. در مجموع، ميان اکثر متغيرهاي مستقل تحقيق با متغيرهاي وابسته مورد نظر، رابطه معناداري مشاهده شد و بنابراين، نتايج حاصل از آزمون هاي رگرسيوني، مدل نظري تحقيق را تاييد نمود.