مقاله بررسي جامعه شناختي مديريت ظاهر و هويت فردي در بين جوانان (مطالعه موردي شهر بابلسر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي مديريت ظاهر و هويت فردي در بين جوانان (مطالعه موردي شهر بابلسر)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ظاهر
مقاله هويت فردي
مقاله جوانان
مقاله خودانگاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرستش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بهنويي گدنه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير نقش و اهميت مديريت ظاهر و تصور از بدن افراد در بازتعريف هويت آنان، توجه زيادي را در بين محققان علوم انساني و اجتماعي به خود جلب کرده است. از اين رو تحقيق حاضر به دنبال بررسي رابطه بين مديريت ظاهر و هويت فردي جوانان مي باشد. بدين سان به منظور بررسي اين رابطه از نظريه گيدنز استفاده شده است. اين تحقيق به صورت پيمايشي و با ابزار پرسش نامه در بين جوانان ۲۵- ۱۵ سال انجام شد. روش نمونه گيري، طبقه اي خوشه اي چند مرحله اي متناسب بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۰ نفر انتخاب گرديده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد، مديريت ظاهر در بين جوانان از اهميت ويژه اي برخوردار است. همچنين آزمون فرضيات نشان داد که بين مديريت ظاهر جوانان و هويت فردي آنان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد. در مجموع بر اساس يافته هاي اين تحقيق مي توان عنوان کرد که هر چه ميزان انتخاب و گزينش افراد بالاتر رود، مساله هويت و برداشت آنان از خويشتن خويش (هويت فردي)، اهميت به سزايي پيدا مي کند.