مقاله بررسي جامعه شناختي نگرش جوانان نسبت به هويت ملي و مولفه هاي آن (مطالعه موردي: جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله شهرستان رودسر- استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۵۲ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي نگرش جوانان نسبت به هويت ملي و مولفه هاي آن (مطالعه موردي: جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله شهرستان رودسر- استان گيلان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت ملي
مقاله تعلق ملي
مقاله تعهد ملي
مقاله مصرف رسانه هاي خارجي
مقاله جهاني شدن
مقاله رضايت اجتماعي
مقاله پايگاه اقتصادي و اجتماعي
مقاله اينترنت
مقاله ماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي امير
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هويت ملي فراگيرترين و مهم ترين سطح هويت در تمام نظام هاي اجتماعي است که بر کليه حوزه هاي فرهنگ، اجتماع، سياست و حتي اقتصاد تاثيرگذار است. پژوهش حاضر با علم به اهميت هويت ملي به عنوان مهم ترين مولفه نظم و انسجام اجتماعي به بررسي ميزان آگاهي، احساس تعلق و وفاداري جوانان نسبت به نمادهاي مشترک در جامعه به عنوان معرف هاي هويت ملي پرداخته است. در اين راستا تاثير عواملي همچون جهاني شدن و مصرف رسانه هاي خارجي، رضايت اجتماعي (رضايت از کار، زندگي و تحصيل) و پايگاه اقتصادي و اجتماعي بر نگرش جوانان نسبت به هويت ملي مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شده است. جامعه آماري جوانان ۱۶ تا ۲۹ سال شهرستان رودسر در استان گيلان بوده که از اين تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تحقيق حاکي از آن است که: (۱ ۱۸٫۵ درصد پاسخگويان داراي هويت ملي سطح بالا، ۱۳ درصد متوسط و فقط ۱٫۵ درصد داراي هويت ملي سطح پايين هستند. در حدود ۴۷ درصد نمونه آماري داراي مصرف رسانه هاي خارجي مي باشند يعني از اينترنت و ماهواره استفاده مي کنند. ميانگين هويت ملي اين دسته به طور معني داري کمتر از جواناني است که اصلا از اينترنت و ماهواره استفاده نمي کنند. (۳ رابطه هويت ملي با رضايت اجتماعي مثبت (r=0.50) و با پايگاه اقتصادي- اجتماعي منفي (r=-0.12) است. اگرچه هر سه متغير مستقل مورد بررسي داراي همبستگي ساده معني دار با هويت ملي بودند اما فقط دو متغير رضايت اجتماعي و مصرف رسانه اي خارجي شرايط لازم براي ورود به معادله رگرسيوني جهت پيش بيني هويت ملي را داشتند. در کل، اين متغير ۳۰ درصد واريانس هويت ملي را تبيين مي کنند.