مقاله بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناختي گرايش به فرزندآوري و برخي عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبريز)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانان
مقاله فرزندآوري
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله گرايش ديني
مقاله پذيرش اجتماعي
مقاله منافع اقتصادي
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري صمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري فاروق امين
جناب آقای / سرکار خانم: راكعي بناب ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرزندآوري يكي از مهمترين مولفه هاي علم جمعيت و از جمله موضوعاتي است كه در حوزه مسايل اجتماعي، توجه زيادي را به خويش معطوف داشته است. به دليل اهميت تحولات جمعيتي ايران در چهار دهه اخير و تاثيرپذيري فرزندآوري از عوامل اقتصادي، اجتماعي و…، پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از تئوريهاي مبادله، وبر، استرلين، فازيو، دوركيم و… به بررسي جامعه شناختي ارتباط بين گرايش ديني، پذيرش اجتماعي، مشارکت اجتماعي و منافع اقتصادي با گرايش به فرزندآوري پرداخته و سهم و تاثير هر كدام از متغيرهاي ياد شده را بر ميزان گرايش به فرزندآوري مشخص نمايد.
روش تحقيق، روش پيمايشي است. به منظور جمع آوري اطلاعات از ابزار «پرسشنامه ساخت يافته» بهره گرفته شده است. جامعه آماري بررسي حاضر، شامل جوانان متاهل شهر تبريز بوده كه بر اساس فرمول كوكران، ۳۸۶ نفر به روش نمونه گيري تصادفي مطبق انتخاب گرديده است. نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل هاي توصيفي و استنباطي رگرسيوني، SPSS و براي تجزيه و تحليل هاي ساختاري چند متغيره،LISREL  بوده است.
در مجموع نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه متغيرهاي مورد استفاده در پژوهش توانسته اند، ۲۲ درصد تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايند. نكته قابل توجه اين است كه مشاركت اجتماعي تاثير كاهنده ولي متغير گرايش مذهبي تاثير فزاينده اي بر ميزان گرايش جوانان به فرزندآوري داشته است.