مقاله بررسي جايگاه و نقش زنان خاورميانه در مشارکت سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۲۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه و نقش زنان خاورميانه در مشارکت سياسي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله مشارکت سياسي
مقاله شاخص توسعه انساني
مقاله شاخص دموکراسي اکونوميست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زهدي گهرپور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت عامه مردم در امور سياسي که خود ناشي از تمايل مشارکت جويانه آنان نسبت به نظام سياسي است، يکي از نتايج و دستاوردهاي مراحل پيشرفته دموکراسي است، بنابراين مشارکت را مي توان يکي از معيارهاي موفقيت توسعه فراگير بشمار آورد. زنان به عنوان نيمي از نيروي انساني موجود در جوامع بشري که خود يکي از مهم ترين منابع توسعه اند، نقشي به سزا در توسعه جوامع انساني ايفا مي کنند. مردان تاکنون نخواسته اند و يا نتوانسته اند از منافع زنان به گونه کافي حمايت نمايند. در نتيجه مشارکت زنان در همه فعاليت هاي اجتماعي، مانند عرصه سياست ضروري است، به گونه اي که مي توان گفت نقش اقلّيت داشتن زنان در امور سياسي موجب عقيم ماندن دموکراسي در جامعه مي شود.
گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد که رتبه کشورهاي گوناگون جهان را در امر توسعه انساني مشخص مي کند، در آخرين گزارش خود در سال ۲۰۰۹ اقدام به تهيه گزارشي از اقدام هاي کشورهاي تحت مطالعه پيرامون ميزان پايبندي و اهتمام دولت ها در زمينه تحقق اهداف برنامه هاي «توانمند سازي جنسيتي» نموده است که در اين جدول به ميزان مشارکت و دخالت زنان در سياست توجهي ويژه شده است.
در اين پژوهش که به صورت تحليلي ـ توصيفي صورت گرفته است، پژوهشگران در پي يافتن پاسخي براي پايين بودن ميزان مشارکت سياسي زنان در منطقه خاورميانه هستند و به همين منظور با بررسي تطبيقي جايگاه کشورهاي منطقه در رتبه بندي دموکراسي جهاني و ميزان مشارکت سياسي و اقتصادي زنان منطقه، سعي در شناسايي دلايل اين موضوع دارند که در نهايت، با دسته بندي موانع مشارکت سياسي زنان، به موانع سياسي، فرهنگي، آموزشي و همچنين موانع فيزيولوژيکي به نتيجه گيري از مباحث طرح شده پرداخته خواهد شد.