مقاله بررسي جايگاه گزينه درست در آزمونهاي چهارگزينه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جايگاه گزينه درست در آزمونهاي چهارگزينه اي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع دوجمله اي
مقاله انتخاب تصادفي
مقاله آزمون هاي تستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: نيك كار مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه نظام ارزيابي كيفي در دانشگاه پيام نور بيشتر بر آزمونهاي چند گزينه اي تاكيد دارد، پرسشهاي چند گزينه اي بايد ناظر بر محتواي دروس باشند. طراحان سوالات بايد به منظور تعيين درجه دشواري سوالات و روايي آنها به تحليل مواد يا پرسشهاي امتحان بعد از اجراي آن بپردازند و در تنظيم آزمون بايد به تقسيم تصادفي جوابها در شقوق الف، ب، ج، د توجه داشته باشند. تكيه بر اين اصل، از يك سو، و ادعاي دانشجويان ضعيف مبني بر انتخاب گزينه هاي شانسي، از سوي ديگر، ما را برآن داشت تا بر روي كليدهاي سوالات، مطالعه اي انجام دهيم. براي اين منظور اطلاعات لازم در خصوص «سوالات تستي» از كليه كليدهاي آزمونهاي دروس مختلف علوم پايه و علوم انساني، در نيمسال دوم ۸۰-۷۹ استخراج و به كمك شيوه هاي آماري، نظير توزيع دو جمله اي، ميزان دخالت سليقه شخصي طراحان سوال نسبت به انتخاب گزينه ها بررسي گرديد و اين نتايج به دست آمد: وقتي گزينه اي در سوالي درست است، شانس انتخاب مجدد آن گزينه در سوالات بعدي بسيار كم مي شود. همچنين، محاسبات نشان مي دهد براي تمامي گزينه هاي انتخاب شده از ميان چهار گزينه «الف، ب، ج، د»، در كل، انتخاب گزينه ها تصادفي نبوده و سليقه شخصي طراحان سوال دخالت داشته است. بدين ترتيب، شانس انتخاب تصادفي گزينه ها براي دانشجو افزايش مي يابد و او به انتخاب گزينه صحيح هدايت مي شود.
از آنجا كه مساله به حدس دريافتن گزينه صحيح به اين نوع آزمونها مربوط مي شود، اين تحقيق براي طراحان سوالات چهارگزينه اي پيشنهاداتي ارايه كرده است.