مقاله بررسي جذب نور توسط کانوپي و کلروفيل برگ در شرايط تک کشتي و رقابت بين گونه اي آفتابگردان و تاج خروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي جذب نور توسط کانوپي و کلروفيل برگ در شرايط تک کشتي و رقابت بين گونه اي آفتابگردان و تاج خروس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تداخل
مقاله شاخص کلروفيل برگ
مقاله كنترل تاج خروس
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اندازه گيري واكنش سه رقم آفتابگردان از نظر جذب نور و کلروفيل برگ نسبت به زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس، آزمايشي دوساله در طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز با استفاده از طرح افزايشي اجرا شد. طرح آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با سه رقم آفتابگردان، شامل آذرگل، هايسان و آلستار، تراكم تاج خروس شامل ۸٫۳، ۲۵ و ۴۱٫۷ بوته در مترمربع و زمان سبز شدن تاج خروس، شامل همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از سبز شدن آفتابگردان بود. نتايج نشان داد که در دو رقم آذرگل و هايسان، بسته شدن كانوپي مخلوط با افزايش تراكم و كاهش زمان سبز شدن تاج خروس زودتر اتفاق مي افتد. رقم آلستار به دليل پا كوتاهي و سطح برگ كمتر توانست در مرحله ۶۰ روز پس از سبز شدن آفتابگردان، حدود ۸ درصد نور را از خود عبور دهد. در تيمار تداخل تمام فصل ۴۱٫۷ بوته تاج خروس در مترمربع، درصد جذب نور توسط كانوپي تاج خروس در سه رقم آذرگل، هايسان و آلستار تا ۲۳درصد، ۳۱درصد و ۳۷درصد افزايش يافت. با افزايش تراكم و زودتر سبز شدن تاج خروس نسبت به آفتابگردان، شاخص كلروفيل برگ به جز در سه تيمار تراكم هاي مختلف تاج خروس در سطح سوم زمان سبز شدن آن، روند كاهشي پيدا كرد و بيشترين تاثير منفي را از تراكم تاج خروس رقم آلستار متحمل شد. از نظر عملکرد دانه، شدت رقابت تاج خروس با رقم پاكوتاه آلستار بيشتر از دو رقم آذرگل و هايسان بود. در رقم پاكوتاه آلستار به دليل قدرت رقابت كمتر با علف هاي هرز، كنترل تاج خروس در اولين زمان ممكن توصيه مي شود.