مقاله بررسي جذب و تجمع کادميم در اندامهاي مختلف محصولات غده اي در خاکهاي آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جذب و تجمع کادميم در اندامهاي مختلف محصولات غده اي در خاکهاي آلوده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميم
مقاله خاک آلوده
مقاله فاضلاب
مقاله چغندرقند
مقاله تربچه
مقاله سيب زميني
مقاله هويج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارقلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باغوند اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله فردي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي محيط زيست با فلزات سنگين و انتقال آن به محصولات زراعي به عنوان يک مشکل جهاني در حال گسترش، مطرح مي باشد. مطالعات زيادي در زمينه استفاده از آبهاي آلوده و پسابهاي حاوي فلزات سنگين در کشاورزي انجام شده است، ولي اطلاعات در زمينه جذب فلزات سنگين از محيط ريشه و تجمع آن در بخشهاي مختلف گونه هاي زراعي، به ويژه محصولات غده اي بسيار محدود است. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير غلظت کادميم در خاک محيط ريشه بر مقدار جذب و تجمع آن در اندام مختلف چهار محصول عده اي رايج در کشور به صورت يک طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کاملا تصادفي در چهار تيمار و سه تکرار به اجرا در آمد. تيمارها شامل غلظتهاي صفر، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم کادميم در خاک و ۵۰ ميلي گرم کادميم در خاک همراه با ۰٫۵ مولار اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (EDTA) در آب آبياري مي باشد. خاک مورد استفاده بعد از دو بار الک کردن با مش ۲ ميلي متر و افزودن نيترات کادميم (Cd (NO3)2) و مخلوط نمودن کامل، تهيه و براي کاشت از گلدان هاي پلاستيکي استوانه اي به قطر ۳۰ و ارتفاع ۶۰ سانتي متر استفاده شد. در پايان فصل زراعي از بخشهاي مختلف گونه هاي مورد مطالعه براي سنجش مقدار تجمع کادميم، نمونه برداري و آزمايش به عمل آمد و نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل، ميزان تجمع کادميم با افزايش غلظت آن در محيط ريشه نسبت مستقيم داشته و افزايش ۰٫۵ مولار EDTA به آب آبياري، به طور متوسط باعث افزايشي معادل ۳۲ درصد در جذب کادميم برگها، ۵۳٫۶ درصد در ريشه، ۶۲ درصد در غده و ۶۵٫۲ درصد در پوست مي گردد. همچنين نتايج نشان مي دهد که به جز تيمار شاهد در ساير تيمارها ميزان تجمع کادميم در بخشهاي مختلف گونه هاي مورد مطالعه بيش از حد مجاز براي مصارف انساني است. ترتيب تجمع کادميم در بخشهاي مختلف گونه هاي مورد بررسي به شرح زير است: ريشه: چغندرقند، تربچه، سيب زميني و هويج؛ برگ: چغندرقند، هويج، تربچه و سيب زميني؛ غده: تربچه، چغندرقند، هويج و سيب زميني؛ پوست: هويج، تربچه، سيب زميني و چغندرقند.