مقاله بررسي جريان هاي ناشي از باد با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي در خزر جنوبي (منطقه اميرآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيلات از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جريان هاي ناشي از باد با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي در خزر جنوبي (منطقه اميرآباد)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بندر اميرآباد
مقاله تقريب هيدروستاتيک
مقاله جريان ناشي از باد
مقاله خزر جنوبي
مقاله روش تفاضل هاي محدود
مقاله مدل عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياباني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي آزاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نسيمي سورنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه سرعت جريان در سواحل بندر اميرآباد در تحليل مسايل زيست محيطي و شيلات با اهميت است. سرعت جريان مي تواند باعث انتقال سريع آلودگي و پسماندهاي صنعتي ورودي به اين منطقه و تاثيرگذار در فرايندهاي اکولوژيکي آبزيان باشد. اين تحقيق يک مدل عددي سه بعدي براي پيش بيني سرعت جريان و گردش آب ناشي از وزش باد در منطقه اميرآباد واقع در حوزه جنوبي درياي خزر ارايه مي دهد. مدل عددي مذکور بر اساس معادله هاي حاکم بر جريان و با استفاده از روش تفاضل محدود با فرض ΔX و ΔY ثابت و ΔZ متغير استوار است. ابعاد منطقه مورد مطالعه ۷×۲٫۲ کيلومتر مربع و هر شبکه از مدل در سطح افقي به ابعاد ۱۰۰ΔY=Δ X=  مترمربع است. در جهت قايم در چهار لايه با ضخامت هاي متغير از سطح تا بستر به ترتيب ۵ و ۱۵ و ۲۵ و بالاتر از ۲۵ در نظر گرفته شده است. پارامتر کوريولي ثابت و هم چنين از فرضياتي مانند تقريب هيدرواستاتيک و بوسينسک استفاده شده است. همچنين دما در اين تحقيق ثابت در نظر گرفته مي شود. نتايج حاصل از حل مدل نشان مي دهد که اندازه سرعت جريان در سواحل بندر اميراباد به طور ميانگين ۱۰ سانتي متر بر ثانيه است که با اندازه گيري هاي سازمان بنادر و دريانوردي در زمان مشابه با خطاي ۲۰ درصد همخواني دارد. با توجه به مقادير تابع جريان، بيشترين مقدار سرعت جريان در ناحيه غربي و کمترين مقدار سرعت جريان در نواحي جنوبي حوزه مي باشد.