مقاله بررسي جغرافيايي كانون هاي جرم خيز شهر زنجان (مورد مطالعه: جرايم مرتبط با مواد مخدر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي جغرافيايي كانون هاي جرم خيز شهر زنجان (مورد مطالعه: جرايم مرتبط با مواد مخدر)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانون جرم خيز
مقاله جرايم مرتبط با مواد مخدر
مقاله الگوي مكاني
مقاله بي سيم
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قزلباش سميه
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي بامشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروز انواع ناهنجاري هاي اجتماعي، و از همه مهم تر وقوع جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان، از مشكلات عمده اين شهر در مقطع كنوني و دغدغه اي براي مديران شهري و دست اندركاران قضايي و انتظامي آن است. اين پژوهش با هدف تحليل سازمان فضايي اين ناهنجاري ها در شهر زنجان و شناسايي الگوهاي مكاني و عوامل تسهيل كننده ارتكاب اين جرايم و به منظور مقابله و كنترل محدوده هاي آلوده به آنها، با استفاده از مدل هاي آماري و گرافيكي و سامانه اطلاعات جغرافيايي انجام گرفته است. روش پژوهش در اين مقاله تحليلي و تطبيقي است و براي شناسايي و تحليل الگوهاي فضايي توزيع جرايم در سطح شهر زنجان از آزمون هاي مركز متوسط، بيضي انحراف معيار و آزمون خوشه بندي و شاخص هاي نزديك ترين همسايه و تخمين تراكم كرنل استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر تمامي جرايم مرتبط با مواد مخدر است كه در دوره زماني يك ساله ـ از فروردين لغايت اسفند سال ۱۳۸۳ ـ در محدوده قانوني شهر زنجان به وقوع پيوسته است. نتيجه پژوهش نشان مي دهد كه توزيع فضايي جرايم مورد بررسي در شهر زنجان از الگوي خوشه اي و متمركز پيروي مي كند و مهم ترين كانون جرايم مرتبط با مواد مخدر در شهر زنجان بر منطقه اسكان غيررسمي بي سيم (نجف آباد) انطباق يافته است. اين منطقه از محدوده هاي پرمساله شهر زنجان از نظر كالبدي، جمعيتي و با نرخ بالاي تراكم و با محدوديت هاي زياد از نظر سرانه هاي خدماتي و تجهيزات و تاسيسات شهري است، به گونه اي كه بسياري از كاربري هاي ضروري يا در اين منطقه وجود ندارد و يا با كمبود شديد مواجه است. به نظر مي رسد كه براي افزايش ايمني و كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي در اين محدوده از منظر جغرافيايي، نياز به طراحي مجدد فضاهاي بدون دفاع، ساماندهي فضاهاي متروك و رها شده و تعادل بخشي به سرانه كاربري ها در اين محدوده از شهر زنجان بيش از همه احساس مي شود.