مقاله بررسي جنبه هاي زراعي و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي جنبه هاي زراعي و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زعفران زراعي
مقاله بابونه آلماني
مقاله بابونه شيرازي
مقاله بابونه گاوي
مقاله كشت مخلوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري درباغشاهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بني طبا سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي زند عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي جنبه هاي زراعي و اقتصادي زراعت مخلوط زعفران و بابونه در منطقه اصفهان در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. در اين تحقيق کشت مخلوط سه گونه بابونه آلماني، بابونه گاوي و بابونه شيرازي در دو تاريخ کاشت پاييزه و بهاره در يک مزرعه زعفران با عمر سه ساله بررسي گرديد. آزمايش به صورت اسپيليت فاکتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل زعفران و بدون زعفران به عنوان پلات اصلي و فاکتوريل دو تاريخ کاشت اواخر آبان (پس از اتمام برداشت گل زعفران) و اوايل اسفند و سه گونه بابونه گاوي، آلماني و شيرازي به عنوان پلات هاي فرعي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه امكان كشت بابونه در بين رديف هاي زعفران بدون هيچ گونه رقابت منفي بين اين دو گياه وجود دارد به طوري كه عملكرد زعفران در تيمارهاي زعفران خالص و تيمارهاي مخلوط با بابونه هيچ تفاوت معني داري را نشان ندادند. بهترين تيمار مخلوط زعفران و بابونه (مخلوط زعفران و بابونه آلماني پاييزه) امكان توليد همزمان  مقدار ۱٫۸۳ كيلو گرم گل زعفران و ۱۳۵۴ كيلو گرم در هكتار گل خشك بابونه با يك مجموع ارزش نسبي ۳٫۴۱ و نسبت برابري زمين ۱٫۶۹ وجود دارد كه اين مقدار توليد بابونه با ميزان عملكرد بابونه آلماني در كشت خالص بابونه تفاوت معني داري ندارد.