مقاله بررسي جنسيت، فناوري اطلاعات و ارايه راهنما براي توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جنسيت، فناوري اطلاعات و ارايه راهنما براي توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامي ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله کارشناس
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه آرام بتول
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، به بررسي جنسيت، فناوري اطلاعات و ارايه راهنما براي توسعه آن در دانشگاه  آزاد اسلامي ايران پرداخته شده و اهداف اصلي به بررسي نقش استفاده از فناوري اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامي و مقايسه ديدگاه نمونه هاي مونث و مذکر در استفاده از فناوري اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامي معطوف است. طرح پژوهش حاضر توصيفي، از نوع زمينه يابي است. جامعه آماري پژوهش نيز شامل تمامي کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند که با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه گيري مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن ها ۱۰۹ نفر (۶۶ نفر رسمي و ۴۳ نفر قراردادي) مي باشند. ابزار اندازه گيري مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که داراي روايي و اعتبار مطلوب (=۰٫۸۸α) مي باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماري  t تک گروهي و t دو گروه مستقل، به آزمون سوال هاي پژوهش پرداخته شد. در نهايت، يافته هاي پژوهش نشان داد :۱- مردان بيشتر از زنان به نقش استفاده از فناوري اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامي اعتقاد دارند و به آن مي پردازند. ۲- کارشناسان نقش استفاده از فناوري اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامي، در حد متوسط (يا مورد انتظار) مي دانند.