مقاله بررسي جهان سوم گرايي در نظام بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي جهان سوم گرايي در نظام بين الملل
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهان سوم گرايي
مقاله نظام بين الملل
مقاله جنبش عدم تعهد
مقاله جنگ سرد
مقاله تنازع شمال ـ جنوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني شيخ نشين ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله کنکاشي در خصوص جنبش جهان سوم گرايي در عرصه روابط بين الملل است. در حالي که تاريخچه اين حرکت ارايه خواهد شد محدوديت ها و فرصت هاي فراسوي آن نيز مطرح مي شود. اين جنبش به عنوان يک پديده تاريخي داراي نسل هاي گوناگوني است که مي توان گفت زاييده ايده ها و فعاليت هاي مختلف ملي گراياني است که پيشقراول جنبش هاي ضداستعماري بودند. در اين برهه تفاسير گوناگوني از سنت ها و هنجارهاي فرهنگي قبل از استعمار آميخته با مارکسيسم و سوسياليسم ارايه شد مضافا اينکه ديدگاه هاي غربي مبتني بر نوگرايي و توسعه نيز مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه اين جنبش به دليل پارادوکس هاي موجود در پاردايم استعمارزدايي و اقتصاد سياسي دوران جنگ سرد رو به افول گذاشت. ايده اصلي اين است که اگرچه ايده جنبش جهان سوم گرايي با فراز و نشيب هاي زيادي مواجه شده است اما هنوز در روند تنازعات شمال ـ جنوب در قرن حاضر تاثيرگذار مي باشد.