مقاله بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول -۳ کيناز در سرطان پستان و ارتباط آن با متاستاز در جمعيت اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول -۳ کيناز در سرطان پستان و ارتباط آن با متاستاز در جمعيت اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفاتيديل اينوزيتول -۳ کيناز
مقاله سرطان پستان
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غربي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فسفاتيديل اينوزيتول -۳ کيناز P13K) عضوي از يک خانواده آنزيمي است که با فسفريله کردن فسفوليپيدها و ايجاد پيامبر هاي ثانويه در مسيرهاي مختلف انتقال پيام از جمله تکثير، تمايز، کنترل سيکل سلولي و مرگ برنامه ريزي شده سلول شرکت مي کند. کلاس I اين خانواده آنزيمي هتروديمري متشکل از دو زير واحد کاتاليتيکي و تنظيمي است. جهش هاي زير واحد کاتاليتيکي سبب افزايش فعاليت آنزيمي و رشد کتنرل نشده سلول ها شده و در نهايت منجر به سرطاني شدن آن ها مي شود. مطالعات قبلي نشان دهنده درصد بالاي جهش هاي اين ژن در سرطان پستان مي باشد. با توجه به شيوع بالاي سرطان پستان در جمعيت اصفهان، در اين مطالعه پس از جمع آوري ۶۰ نمونه بيمار و ۳۵ کنترل، استخراج DNA انجام و اگزون هاي اين ژن تکثير شدند. سپس وجود جهش در اين ژن با استفاده از تکنيک SSCP مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج اين مطالعه، ۲۸ درصد جهش در اين ژن مشاهده شد. ارتباط مثبت جهت با درگيري غدد لنفاوي، با احتمال P=0.01 و odd ratio=7 نشان دهنده دخيل بودن اين مسير در متاستاز است. درصد بالاي جهش در اين ژن و نقش آن در متاستاز نشان دهنده اهميت اين مسير به منظور اهداف درماني سرطان پستان است.