مقاله بررسي جهش هاي ژن DFNB59 با استفاده از روش PCR SSCP/HA در ناشنوايي ژنتيکي غيرسندرمي در استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي جهش هاي ژن DFNB59 با استفاده از روش PCR SSCP/HA در ناشنوايي ژنتيکي غيرسندرمي در استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناشنوايي
مقاله پژواکين
مقاله ژن DFNB59
مقاله چندشکلي
مقاله چندشکلي ساختار فضايي تک رشته اي
مقاله واکنش زنجيره اي پلي مراز
مقاله آناليز هترودوپلکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان دهکردي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري چالشتري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرظهوري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرزاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسني مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: بني طالبي دهكردي گل اندام
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: بني طالبي دهكردي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: تاجي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمردي سيدابوالفتح
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: كثيري محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده چالشتري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ناشنوايي متداول ترين نقص حسي عصبي است که هتروژن بوده و عوامل محيطي نيز در بروز آن دخيل مي باشد. بيشتر ناشنوايي ها منشا ژنتيکي داشته و در حدود ۶۰ درصد از موارد ناشنوايي را شامل مي شود. ژن جديد DFNB59 که پژواکين را کد مي کند، اخيرا نشان داده شده که عاملي در ايجاد ناشنوايي است. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني جهش هاي ژن DFNB59 در مناطق کدکننده اين ژن در استان بوشهر انجام شد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه توصيفي آزمايشگاهي جهش هاي احتمالي در اگزون هاي (۷-۲) ژنDFNB59  در ۸۰ نفر ناشنوا بررسي شد.DNA  با روش استاندارد فنل کلروفرم استخراج شد و با روش PCR SSCP/HA جهش هاي اين ژن را غربالگري کرده و براي تاييد آنها را تعيين توالي نموديم.
يافته‌ها: درکل، ۹ پلي مورفيسم از نوع ۷۹۳C>G در۸۰ بيمار ناشنواي ژنتيکي غيرسندرمي يافت شد. با اين وجود هيچ جهشي در ژن مذکور شناسايي نشد.
نتيجه گيري: مطالعات ما نشان داد که همراهي جهش هاي ژن DFNB59 با ناشنوايي در نمونه هاي مورد مطالعه وجود ندارد.