مقاله بررسي جوانب حقيقت گويي از ديدگاه مجموعه كادر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي جوانب حقيقت گويي از ديدگاه مجموعه كادر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق پزشكي
مقاله حقيقت گويي
مقاله اخلاق حرفه اي
مقاله محيط پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عبدالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورسليماني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري علي
جناب آقای / سرکار خانم: مداين سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر مباني اخلاق پزشکي، مطلع شدن بيمار از شرايط بيماري خود جزو حقوق اوليه بيماران محسوب مي شود ولي تصميم گيري در مورد بيان حقايق مربوط به وضعيت سلامتي و ناخوشي بيمار به خود وي يا اطرافيان ذيحق بيمار، عملا با محدوديت هاي متعددي رو به رو مي شود. در اين بررسي با استفاده از منابع تخصصي و مساعدت اساتيد صاحب نظر اخلاق زيستي – پزشكي، پرسشي پايا و معتبر در ارتباط با مسايل حرفه اي شايع در مورد حقيقت گويي و بيان حقايق بيماري به بيمار تنظيم گرديد و نظرات ۲۰۰ نفر از شاغلان پزشکي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشكده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در مورد اين پرسش جمع آوري شد. تجزيه و تحليل نظرات جمع آوري شده نشان مي دهد که براي بيان حقايق بيماري به بيمار در بيش تر زمينه هايي كه تصور ضرري براي بيمار يا مصالح عمومي وي وجود داشت، پزشكان مورد سوال، براي بيمار «حق ندانستن» را بر «حق دانستن» اولي تشخيص مي دادند و اجمالا بر اين نكته اذعان داشتند كه خلا آموزش رسمي در اين زمينه در نظام آموزش پزشكي، احساس مي شود.
مواجهه با مسايل تلخ مربوط به بيماري و نحوه بيان اين حقايق به بيمار و اطرافيانش نقش تعيين كننده اي در روابط پزشك و بيمار يا اساسا پزشك و جامعه ايفا مي كند و با توجه به نظرات پزشكان شاغل در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشكده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در اين مورد، به عنوان نمونه اي از جامعه پزشکي کشور، بررسي حاضر مي تواند زمينه ساز تحقيقات بيش تر در اين زمينه و نگرش نوين به مسايل اخلاق پزشكي در نظام آموزش پزشكي كشور باشد.