مقاله بررسي جوانه زني بذرهاي پرايم شده گونه هاي ارزن علوفه اي در واكنش به دماي پايين، تنش خشكي و شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جوانه زني بذرهاي پرايم شده گونه هاي ارزن علوفه اي در واكنش به دماي پايين، تنش خشكي و شوري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسموپرايمينگ
مقاله طول ريشه چه و ساقه چه
مقاله کلريد سديم
مقاله پلي اتيلن گليکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش واكنش جوانه زني بذرهاي پرايم شده اسمزي (اسموپرايمينگ) و پرايم نشده ارزن پادزهري Panicum antidotale، ارزن معمولي P. miliaceum و ارزن گاورس Setaria italica در مواجهه با دماي پايين، تنش خشكي و شوري در زمان جوانه زني مورد بررسي قرار گرفت. بذرها تحت پتانسيل ۱۲- بار به مدت ۷ روز و در دماي ۱۵، ۲۰٫۳۰ (۱۲ ساعت / ۱۲ ساعت) و ۲۵ درجه سانتيگراد به ترتيب پرايم گرديدند. سپس بذرهاي پرايم نشده و پرايم شده تحت دماي پايين، تنش هاي خشكي و شوري قرار گرفتند. تنش هاي شوري و خشكي در سطح پتانسيل ۴-،  8-، ۱۲- و ۱۶- بار مورد آزمايش قرار گرفته و براي تهيه محلول هاي اعمال كننده شرايط خشكي از پلي اتيلن گليكول ۶۰۰۰ و براي اعمال تنش شوري از كلريد سديم استفاده گرديد. علاوه بر تنش خشكي و شوري جوانه زني بذرهاي پرايم شده و پرايم نشده نسبت به دماي جوانه زني (۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتيگراد) مورد بررسي قرار گرفت. تنش هاي خشكي و شوري تاثير مشابهي روي درصد و سرعت جوانه زني به جا گذاشتند و تفاوت هر سطح تنش با سطوح قبلي خود در مورد صفات مذكور از لحاظ آماري معني دار بود. در هر يك از تنش هاي خشكي و شوري بذرهاي پرايم شده از سرعت و درصد جوانه زني بيشتري نسبت به بذرهاي پرايم نشده برخوردار بودند. كاهش ۱۵ درجه اي دما باعث كاهش معني داري در سرعت و درصد جوانه زني در هر دو تيمار بذري شد. اين دما باعث كاهش معني داري در طول ريشه چه، ساقه چه و گياهچه شد. بذرهاي پرايم شده جوانه زني بيشتر و سريع تري نسبت به بذرهاي پرايم نشده دارا بودند.