مقاله بررسي جوانه زني بذر و زنده ماني نهال كاج بروسيا (.Pinus brutia Ten) در خاك هاي مختلف نهالستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي جوانه زني بذر و زنده ماني نهال كاج بروسيا (.Pinus brutia Ten) در خاك هاي مختلف نهالستان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستر كاشت
مقاله جوانه زني
مقاله زنده ماني
مقاله كاج بروسيا
مقاله كود آلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر تيمارهاي مختلف خاك روي بذر با هدف افزايش موفقيت در روياندن بذر و زنده ماني (توليد نهال) كاج بروسيا در نهالستان كلوده آمل بررسي شد. بذرها در گلدان هاي پلاستيكي با ۴ تركيب مختلف خاك شامل: (۱) خاك رايج نهالستان (شاهد)، (۲) خاك شاهد: كود دامي (۱:۵)، (۳) خاك شاهد: خاك برگ (۱:۵)، (۴) خاك شاهد: كود دامي: خاك برگ (۱:۱:۵) با ۴ تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي كاشته شدند. بعد از ثبت داده هاي مربوط به جوانه زني، زنده ماني نهال ها در ۴ ماه مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج آناليز واريانس نشان داد که نوع خاک بر تمامي صفات جوانه زني معني دار بوده است، به طوري که تيمار ۴ (خاك شاهد: كود دامي: خاك برگ) در تمامي صفات (به استثناي ميانگين زمان جوانه زني) داراي بيشترين مقدار بود. نتايج همبستگي نيز ارتباط نسبتا قوي بين صفات جوانه زني و نوع خاک را نشان داد. همچنين بين ميزان زنده ماني نهال ها و نوع خاک يک ارتباط معني دار مشاهده گرديد، به طوري که اعمال تيمارهاي كودي سبب افزايش حدود ۲۵ درصدي ميزان زنده ماني نهال ها در تيمار ۴ نسبت به خاك شاهد گرديده بود. از نتايج اين تحقيق استنتاج مي شود كه «مواد آلي» سبب بهبود شرايط فيزيکي و تغذيه اي خاک و به دنبال آن افزايش ميزان جوانه زني بذر و درصد زنده ماني نهال كاج بروسيا مي شوند. پيشنهاد مي شود جهت افزايش كيفي و كمي عملكرد توليد نهال اين گونه در نهالستان ها، به تركيب بستر كاشت و عناصر تغذيه اي خاك توجه ويژه اي اعمال شود.