مقاله بررسي جو توانمندسازي کارکنان در مراکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه ۴۴ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي جو توانمندسازي کارکنان در مراکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي کشور ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو توانمندسازي
مقاله فوريت پزشکي
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعيدي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري مصيب
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توانمند سازي شامل روش هايي است که قابليت کارکنان را در جهت بهره وري سازمان و نيروي انساني توسعه مي دهند. بنابراين نقش سازمان ايجاد زمينه براي اقدامات توانمندساز است. هدف اين پژوهش مطالعه جو توانمندسازي در مراکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي کل کارکنان مراکز يزد، اردبيل، اروميه، ايلام، مازندران و بوشهر و نيمي از شاغلين مراکز خراسان رضوي، سيستان و بلوچستان، اصفهان و تهران (۱۵۷۶ نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه، پرسشنامه تعديل شده جو توانمندسازي اسکات و ژافه شامل ۳۸ گويه و ۱۰ مولفه با مقياس ۴ رتبه اي ليکرت بود که پس از تاييد اعتبار محتوي، همبستگي دروني (a=0.81.5) و ثبات آن (r=%91.4) با استفاده از روش پيش آزمون-پس آزمون تاييد شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي، آزمون تي يک نمونه اي و آناليز واريانس يک طرفه تحليل شدند.
يافته هاي پژوهش: ميانگين امتياز کل جو توانمندسازي (۰٫۱۷±۲٫۳۵) و مولفه هاي آن کمتر از ميانگين مورد قبول (۲٫۸) و به جزء مولفه رفتار عادلانه که ضعيف (۱٫۷۹) ارزيابي شد، ساير مولفه ها متوسط ارزيابي شد. مولفه وضوح هدف داراي بيشترين ميانگين بود. ميانگين امتياز کل بر حسب شيفت، گروه شغلي، رشته، وضعيت استخدام و جنس داراي تفاوت معني دار بود. ميانگين امتياز کل تا ۴۴ سالگي و نيز همراه با افزايش سنوات خدمت، داراي روند افزايشي بوده است.
بحث و نتيجه گيري: جو توانمندسازي مراکز در حد متوسط قرار دارد. نياز است به مواردي چون عدالت در پرداخت، بهبود نظام ارزشيابي و پاداش، بهبود اطلاع رساني، آموزش ضمن خدمت، کارتيمي، و توسعه ساير اقدامات توانمندساز توجه شود.