مقاله بررسي حاشيه بازاريابي چوب هاي راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردي: جنگل شفارود در استان گيلان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي حاشيه بازاريابي چوب هاي راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردي: جنگل شفارود در استان گيلان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشيه بازاريابي
مقاله سود بازاررساني
مقاله قيمت گرده بينه
مقاله جنگل شفارود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ليمايي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت الواعظين سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، ارزيابي و تحليل مدل هاي حاشيه بازاريابي چوب هاي جنگلي با توجه به نوع گونه، درجه بندي گرده بينه و نوع وسيله حمل و نقل است. به اين منظور اطلاعات مربوط به قيمت پيشنهادي و قيمت فروش گرده بينه هاي راش، توسکا، ممرز و افراي توليدي سال ۱۳۸۷ جنگل شفارود و همچنين هزينه هاي مربوط به تبديل گرده بينه، حمل و نقل و فروش ضايعات، از راه مصاحبه جمع آوري شد. بر اساس اين اطلاعات، شاخص هاي مختلف مانند حاشيه بازاريابي، سهم قيمت توليدکنندگان از قيمت پرداختي مصرف کنندگان و سود بازاررساني محاسبه شد. براي دستيابي به تاثير عامل هاي نوع گونه، درجه بندي گرده بينه و نوع وسيله حمل و نقل بر حاشيه بازاريابي از تجزيه و تحليل واريانس يکطرفه در سطح احتمال ۵ درصد با استفاده از نرم افزارSPSS 13  بهره گرفته شد. گروه بندي ميانگين ها نيز بر اساس روش دانکن انجام گرفت. نتايج نشان مي دهد که اثر نوع گونه و درجه گرده بينه بر حاشيه بازاريابي معني دار است، در حالي كه نوع وسيله حمل و نقل بر آن تاثير معني داري ندارد. اين تحقيق نشان داد كه حاشيه بازاريابي و در نتيجه مقدار سود بازاررساني به ترتيب از گونه هاي راش، ممرز، توسکا به گونه افرا كاهش مي يابد. حاشيه بازاريابي و در نتيجه مقدار سود بازاررساني درجات پايين تر گرده بينه، بيشتر برآورد شد.