مقاله بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي هاي جدا شده از بستني هاي سنتي گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۵۸ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي هاي جدا شده از بستني هاي سنتي گناباد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله بستني
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي فر نبي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان دلويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده مقدم مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بستني به دليل ارزش غذايي بالا و PH نزديک به خنثي (۷-۶) محيط مناسبي براي رشد ميکروارگانيزم ها مي باشد و بستني هاي آلوده به اشريشياکلي از عوامل اسهال هستند. اشريشياکلي يکي از باکتري هاي پاتوژن است که افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي را نسبت به اغلب آنتي بيوتيک ها نشان داده است. هدف از مطالعه حاضر تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي اشريشياکلي هاي جدا شده از بستني هاي سنتي در شهرستان گناباد مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه مقطعي بر روي ۵۲۳ نمونه بستني سنتي در شهرستان گناباد که به طور تصادفي ساده از مراکز عرضه و فروش اين فرآورده انتخاب شده بودند، از فروردين ۱۳۸۷ لغايت آبان ۱۳۸۸ انجام گرديد. تست آنتي بيوگرام بر روي اشريشياکلي هاي جدا شده با استفاده از روش انتشار ديسک کربي- بائر بر روي محيط مولر هينتون آگار صورت گرفت و نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ۱۲۶ نمونه بستني از لحاظ وجود اشريشياکلي مثبت بود. تمامي اشريشياکلي هاي جدا شده نسبت به آموکسي سيلين و آموکسي کلاو مقاوم بودند، ضمنا ۹۹٫۲ درصد باکتري هاي جدا شده، نسبت به اريترومايسين مقاوم بودند ولي ۸۹٫۶۸ درصد باکتري هاي جدا شده نسبت به سفتي زوکسيم و ۶۴٫۲۸ درصد نسبت به سفتيرياکسون حساس بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که جهت شروع درمان تجربي اسهال هاي ناشي از بستني هاي آلوده به اشريشياکلي، بهترين آنتي بيوتيک ها سفتي زوکسيم و سفترياکسون مي باشد.