مقاله بررسي حساسيت بذر ارقام نخود (.Cicer arietinum L) به صدمات مکانيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت بذر ارقام نخود (.Cicer arietinum L) به صدمات مکانيکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صدمات فيزيکي
مقاله جوانه زني
مقاله ضربه
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي فيض اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدمات مكانيكي ناشي از ضربه بر روي دانه (بذر) محصولات كشاورزي كه در طي برداشت، انتقال و ديگر فرآيندها رخ مي‌ دهد، موجب كاهش كيفيت آنها و افزايش ضايعات مي‌ گردد. صدماتي كه در اثر ضربه به بذر وارد مي‌ شود، باعث كاهش قابليت نگهداري، كاهش درصد جوانه زني و قدرت رويشي بذر و در نتيجه كاهش عملكرد محصول مي‌ شود. صدمات وارده به بذر نخود (شكستگي و كاهش درصد جوانه زني) در اثر ضربه، به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار مورد مطالعه قرارگرفت. تيمارهاي مستقل شامل رقم نخود (آرمان، هاشم، Bivanij، ILC482 و Filip93-93) و سرعت ضربه (۱۰، ۲۰ و ۳۰m/s) بود. نتايج نشان داد كه تاثير رقم و سرعت ضربه برروي صدمات وارده به بذرها معني‌ دار است (در سطح ۱%). با افزايش سرعت ضربه از ۱۰ به ۳۰m/s صدمات وارده به بذر همه رقم ‌هاي مورد مطالعه از ۱۷٫۷۹ به %۸۷٫۵۷ (۶۱٫۷۲% شكستگي و ۹۶٫۱۴% كاهش جوانه زني)، افزايش يافته است. صدمات وارده به بذرها در اثر ضربه به صورت شكستگي بيشتر از صدمه ناشي از كاهش جوانه زني، بخصوص در سرعت‌ هاي بالاتر از ۱۰m/sبود. در بين رقم‌هاي مورد مطالعه، بذر رقمFilip93-93 ، داراي بيشترين حساسيت از لحاظ كل صدمات بود (مجموع شكستگي و كاهش درصد جوانه زني) و ميزان صدمات وارده به آن ۸۱٫۶۳% بود (۷۲٫۴۸% شكستگي و ۰۹٫۱۵% كاهش جوانه زني) و رقم آرمان داراي كمترين ميزان صدمات بود (۴۷٫۳۵% شكستگي و ۶۶٫۱۱% كاهش جوانه زني).