مقاله بررسي حساسيت کژدم هاي خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشره کش هاي شيميايي پيشنهادي WHO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت کژدم هاي خطرناک استان هرمزگان نسبت به حشره کش هاي شيميايي پيشنهادي WHO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کژدم ها
مقاله حشره کش ها
مقاله پايرترين
مقاله ليندان
مقاله مالاتيون
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: پودات عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استان هرمزگان پس از خوزستان دومين کانون مهم کژدم زدگي کشور است. عليرغم اثرات مضر زيست محيطي، در حال حاضر موثرترين و شايد تنها روش کاربردي مبارزه با جانوران زهرآگين استفاده از آفت کشهاي شيميايي است. هدف از مطالعه حاضر بررسي حساسيت کژدم هاي خطرناک استان هرمزگان به مهمترين سموم پيشنهادي WHO بوده است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي- کاربردي، تعداد ۸۴۳ کژدم صيد و تست هاي حساسيت با روش مشابه سوسريها صورت پذيرفت و دوز کشنده گونه هاي مختلف بررسي شد.
نتايج: دوز کشنده سم سايپرمترين (%۲٫۵ EC)، براي سه گونه Hemiscorpius lepturus, Mesobuthus eupeus و μl/cm20.001 Odontobuthus doriae و براي گونه μl/cm20.009 Androctonus crassicauda محاسبه گرديد. دوز کشنده امولسيون دلتامترين %۲٫۵، براي ۰٫۰۰۱ M.eupeus و براي μl/cm20.0003 H.lepturus بدست آمد. دوز کشنده سم کارباريل (WP %85) براي هر چهارگونه mg/cm20.39 محاسبه گرديد. دوزهاي تست شده سم ليندان (WP%25) در هيچيک از گونه ها مرگ و مير %۱۰۰ ايجاد نکرد. دوز کشنده سم مالاتيون (EC%57) در دو گونه A.crassicauda و ۱٫۰۲۹ H.lepturus، در گونه μl/cm20.284 M.eupeus و در O.doriae، μl/cm20.515 محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: گونه هاي کژدم مورد آزمايش نسبت به دوزهاي توصيه شده سموم پايرتروئيدي کاملا حساسند و از اين سموم مي توان در کنترل تلفيقي کژدم ها و ساير ناقلين استفاده کرد. کژدم ها نسبت به سم کارباريل نيز حساسند. دوز صددرصد کشنده سم مالاتيون چند برابر دوز پيشنهادي بود که احتمال بروز مقاومت را به ذهن متبادر مي سازد. هيچيک از دوزهاي تست شده سم ليندين قادر به کشتن صددرصد کژدم هاي مورد نظر نبود و بنظر مي رسد اين کژدم ها در اين منطقه جغرافيايي به اين سم کاملا مقاوم شده اند.