مقاله بررسي حساسيت گونه هاي كانديداي جداشده ازمبتلايان به ولوواژينيت كانديدايي نسبت به چند داروي ضد قارچي: روش ميكرودايلوشن برات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۹۳ تا ۷۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي حساسيت گونه هاي كانديداي جداشده ازمبتلايان به ولوواژينيت كانديدايي نسبت به چند داروي ضد قارچي: روش ميكرودايلوشن برات
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولوواژينيت كانديدايي
مقاله حساسيت دارويي
مقاله ايتراكونازول
مقاله ميكونازول
مقاله فلوكونازول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي راد مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرقندي آمنه شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: شيوايي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي راد نيكي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس آبادي بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عامل ذبيحي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين تحقيق به منظور بررسي ميزان تاثير ايتراكونازول، ميكونازول، فلوكونازول و فلوسيتوزين در شرايط آزمايشگاهي به روش ميكرودايلوشن برات، بر روي ۱۹۱ گونه كانديداي جداشده از ۱۷۵ بيمار مبتلا به ولوواژينيت كانديدايي كه بين سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به بيمارستان مهديه مراجعه كرده بودند، صورت گرفت.
روش بررسي: ۱۹۱ گونه كانديدا از نمونه هاي باليني جدا گرديد. تست حساسيت داروهاي ضدقارچي براساس روش ميكرودايلوشن برات NCCLS انجام شد و نتايج بعد از ۴۸ ساعت قرائت گرديد.
يافته ها: C. albicans نسبت به هر چهار نوع داروي بررسي شده حساسيت قابل قبولي (%۹۰<) داشت.
C. glabrata نسبت به ميكونازول و سپس نسبت به فلوسيتوزين حساسيت قابل قبولي داشت ولي نسبت به ايتراكونازول و فلوكونازول مقاوم تر بود. C. tropicalis به ترتيب به ميكونازول و بعد به فلوكونازول حساسيت قابل قبولي داشت و مقاومت دارويي ناچيزي در برابر چهار داروي بررسي شده نشان داد كه بيشترين مقاومت آن در برابر فلوسيتوزين بود. C. krusei بيشترين حساسيت را نسبت به ميكونازول داشت و حساسيتش نسبت به سه داروي ديگر بيشتر وابسته به دوز بود و بيشترين مقاومت را نيز نسبت به فلوكونازول نشان مي داد.
نتيجه گيري: گونه هاي بررسي شده در اين مطالعه بيشترين حساسيت دارويي را نسبت به ميكونازول و همچنين حساسيت قابل قبولي نيز نسبت به ساير داروهاي فوق داشتند. شيوع موارد مقاومت دارويي در گونه هاي C. krusei و C. glabrata نسبت به ساير گونه ها بالاتر بود.