مقاله بررسي حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي در مرحله حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۲۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعد از جراحي بازسازي در مرحله حاد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي بازسازي
مقاله حس وضعيت
مقاله ليگامان متقاطع قدامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدالاسلامي بصير
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: کيهاني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل جاه علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي رودسري روشنك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: حس وضعيت به دنبال پارگي ليگامان متقاطع قدامي دچار اختلال مي گردد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير جراحي بازسازي بر حس وضعيت در بيماران مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي مي باشد.
روش کار: اين مطالعه از نوع شبه تجربي و نمونه گيري به صورت غيراحتمالي ساده بود که بر روي ۳۰ بيمار مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي شامل ۱۶ مرد و ۱۴ زن با ميانگين سني ۲۶٫۵۲±۸٫۷۲ سال، صورت پذيرفت. به منظور ارزيابي حس وضعيت از دستگاه الکتروگونيامتر دو محوره استفاده گرديد. از آزمون تي زوجي، SEM و ICC واسميرونوف کولموگروف جهت تجزيه و تحليل داده هاي استفاده گرديد.
نتايج: اختلاف حس وضعيت در اندام مبتلا به پارگي ليگامان متقاطع قدامي قبل و بعداز جراحي بازسازي از نظر آماري معنادار شد(P<0.05) .
نتيجه نهايي: جراحي بازسازي در بيماران با پارگي ليگامان متقاطع قدامي در بهبود حس وضعيت موثر است.