مقاله بررسي حلاليت چهار نوع سمان مورد استفاده در ترميم هاي ريختگي ثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي حلاليت چهار نوع سمان مورد استفاده در ترميم هاي ريختگي ثابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سمان زينک فسفات
مقاله سمان پلي کربوکسيلات
مقاله حلاليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر مسيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نصوحيان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از خصوصيات لازم و مهم هر سمان براي استفاده در محيط دهان کم بودن حلاليت آن مي باشد. حل شدن سمان مورد استفاده در ترميم هاي ريختگي ثابت باعث ايجاد پوسيدگي در دندان هاي پايه، از دست رفتن گير و در نهايت باعث از دست رفتن ترميم هاي ريختگي ثابت مي گردد. هدف از پژوهش حاضر تعيين و مقايسه حلاليت سمان هاي زينک فسفات و پلي کربوکسيلات هاروارد و آريادنت توليد ايران با نمونه هاي خارجي بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش تجربي آزمايشگاهي که بر اساس دستورالعمل ۲۷۲۵ و ۲۷۲۶ استاندارد ايران بود، حلاليت دو نوع سمان زينک فسفات و پلي کربوکسيلات هاروارد و آريادنت مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا تعداد ۱۰ نمونه ديسکي شکل با ضخامت ۱±۰٫۰۳ ميلي متر و قطر ۱۰±۰٫۳ ميلي متر براي هر سمان مورد بررسي ساخته شد (۴۰ عدد). سپس ميزان حلاليت سمان هاي زينک فسفات با روش اسپکتروفتومتري و ميزان حلاليت سمان هاي پلي کربوکسيلات با روش سنجش رسانايي تعيين گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۵/۱۱ و آزمون آماري t مستقل با سطح معني داري a=0.05 آناليز شد.
يافته ها: ميانگين ميزان حلاليت سمان زينک فسفات هاروارد و آريادنت به ترتيب ۱٫۲۳±۰٫۲۴ و ۰٫۸۶±۰٫۱۵ ميلي گرم P205 در گرم و از نظر آماري اين تفاوت معني دار بود (p value<0.001). ميانگين ميزان حلاليت سمان پلي کربوکسيلات هاروارد و آريادنت به ترتيب ۳۹٫۲۷±۴٫۴۰ و ۳۷٫۸۵±۳٫۰۵ زيمنس بر متر کيلوگرم بود که از نظر آماري اين تفاوت معني دار نبود (p value=0.4).
نتيجه گيري: ميانگين حلاليت ۴ سمان زينک فسفات و پلي کربوکسيلات هاروارد و آريادنت به دست آمده در اين پژوهش در حد استاندارد تعيين شده از طرف سازمان استاندارد ايران بود.