مقاله بررسي خارج دهاني کاهش سختي سطحي ميناي دندان هاي شيري و دايمي به دنبال استفاده از دو نوع نوشابه اسيدي رايج در کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خارج دهاني کاهش سختي سطحي ميناي دندان هاي شيري و دايمي به دنبال استفاده از دو نوع نوشابه اسيدي رايج در کشور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان دايمي
مقاله دندان شيري
مقاله سختي سطحي
مقاله نوشابه هاي اسيدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميربيگي صنم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان خليلي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: سايش شيميايي يا اروژن (Erosion)، به تخريب پيشرونده بافت سخت دنداني در اثر روند شيميايي و بدون دخالت باکتري گفته مي شود. سايش شيميايي، بيشترين علت سايش هاي دنداني شناخته شده و از نظر باليني پيوندي مستقيم ميان بروز اروژن و مواد غذايي اسيدي به ويژه نوشابه هاي اسيدي يافت شده است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي کاهش سختي سطحي ميناي دندان هاي شيري و دايمي به دنبال استفاده از دو گونه نوشابه اسيدي رايج در کشور بود.
مواد و روش: در اين بررسي مداخله اي، ۲۰ دندان شيري و ۲۰ دندان دايمي از نظر نداشتن هرگونه سايش يا پوسيدگي به دقت بررسي شده و جهت صاف شدن سطحشان با کاغذ سمباده ظريف و آب پرداخت گرديدند. قطعات دنداني به ابعاد ۴×۳ ميلي متر از دندان ها جدا شده و تا زمان استفاده در رطوبت ۱۰۰ درصد قرار گرفتند. سختي سطحي نمونه ها پيش و پس از ۵ و ۱۰ دقيقه قرارگرفتن در محلول تازه اي دو گونه نوشابه پپسي و ميرندا مورد اندازه گيري توسط دستگاه سختي سنج ويکرز (Micro vickers hardness tester) قرار گرفت. از روش هاي آماري مان ويتني (Mann-whitney test) و نشانه دار ويلکاکسون (Wilcoxon signed rank test) براي واکاوي آماري استفاده گرديد.
يافته ها: بررسي نمونه ها تفاوت آماري معنادار در تغييرات سختي سطحي آنها در زمان هاي ۵ و ۱۰ دقيقه قرارگرفتن در هر دو گونه نوشابه پپسي و ميرندا نشان داد(p=0.05) . ميزان تغييرات سطحي با افزايش زمان تماس نمونه ها با نوشابه ها (از ۵ دقيقه به ۱۰ دقيقه) تغيير کرد، در حالي که تفاوت آشکاري ميان دو دندان از نظر ميزان کاهش سختي و همچنين دو گونه نوشابه از نظر اثر بر روي نمونه ها وجود نداشت (p>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به بررسي انجام شده هر دو گونه نوشابه (پپسي و ميرندا) قادر به ايجاد اروژن ميناي دندان هاي شيري و دايمي مي باشند در حالي که تفاوتي ميان ميزان اروژن با استفاده از نوشابه وجود نداشت، با افزايش زمان تماس نمونه با نوشابه اروژن افزايش يافت. دندان هاي شيري نسبت به اروژن ناشي از نوشابه هاي اسيدي مورد بررسي، مستعدتر از دندان هاي دايمي شناخته نشدند.