مقاله بررسي خسارت برف در توده هاي دست کاشت منطقه سوردار و واتاشان (چمستان– مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۴۷ تا ۴۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خسارت برف در توده هاي دست کاشت منطقه سوردار و واتاشان (چمستان– مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل کاري
مقاله خسارت برف
مقاله زربين
مقاله افرا
مقاله صنوبر دلتوئيدس
مقاله گونه هاي بومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي زند مهيار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در توده هاي بيست ساله دست کاشت با گونه هاي زربين، پلت، صنوبر دلتوئيدس و توسكا قشلاقي واقع در طرح جنگل داري سوردار واتاشان كه در اثر بارش برف سنگين در بهمن ماه ۱۳۸۶ خسارت ديده اند، با هدف ارزيابي و مقايسه ميزان خسارت در گونه هاي مورد مطالعه و تعيين ميزان همبستگي بين عوامل موثر با ميزان خسارت انجام شد. ميزان خسارت با برداشت تعداد ۳۰ قطعه نمونه دايره اي شكل به مساحت ۳۱۴ مترمربع و به روش منظم- تصادفي (سيستماتيك)، در سطح ۴۸ هكتار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه توده زربين به ميزان ۸۴ درصد، صنوبر دلتوئيدس ۶٫۱۸ درصد و توسكا قشلاقي ۱۸٫۲۸ درصد خسارت ديده اند، در حالي كه گونه پلت كاملا سالم باقي مانده است. البته بين درصد خسارت با قطر برابرسينه در سطح ۵ درصد و بين درصد خسارت با ارتفاع هرس، طول تاج و ضريب قدكشيدگي در سطح ۱ درصد رابطه معني داري وجود دارد. به طوري که درختاني كه داراي قطر برابرسينه كمتر از ۲۰ سانتي متر، طول تاج بيشتر از ۶ متر، ارتفاع هرس كمتر از ۶ متر و ضريب قدكشيدگي بيشتر از ۷۰ بوده اند، به ترتيب ۵۲٫۴۶، ۵۰٫۹۳، ۵۷٫۷۱ و ۳۹٫۸۰ درصد و درختاني كه داراي قطر برابرسينه بيشتر از ۲۰ سانتي متر، طول تاج كمتر از ۶ متر، ارتفاع هرس بيشتر از ۶ متر و ضريب قدكشيدگي كمتر از ۷۰ بوده اند، به ترتيب ۱۸٫۷۵، ۱۳٫۱۸، ۷٫۰۴ و ۱۸٫۳۶ درصد خسارت ديده اند. بنابراين هر چه ضريب قدكشيدگي و طول تاج بيشتر ولي ارتفاع هرس و قطر برابرسينه كمتر باشد، احتمال بروز خسارت بيشتر مي شود؛ زيرا كاهش رويش قطري و افزايش ضريب قدكشيدگي سبب كاهش ميزان پايداري و نيز افزايش طول تاج و كاهش ارتفاع هرس به همراه هميشه سبز بودن گونه زربين سبب جذب و نگهداري بيشتر برف مي شود. در نهايت نتايج اثبات مي كند كه انتخاب گونه زربين براي جنگل كاري در اين منطقه مناسب نبوده است. بديهي است كه انتخاب گونه هاي مناسب و بومي منطقه مانند پلت كه با شرايط رويشگاهي (اقليم و خاك) محل كاشت مطابقت داشته باشند، مي تواند در جهت دستيابي به اهداف جنگل كاري موثر و مفيد باشد.