مقاله بررسي خشونت محل كار عليه پرسنل فوريت هاي پزشكي در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خشونت محل كار عليه پرسنل فوريت هاي پزشكي در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله محل کار
مقاله تکنسين فوريت هاي پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: داداش زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اله بخشيان عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پرسنل فوريت هاي پزشكي اغلب در موقعيت هاي پرتنشي با بيماران خود روبرو مي شوند و بنابراين، در معرض خطر زيادي براي خشونت قرار دارند. تاكنون در هيچ مطالعه اي خشونت محل كار عليه پرسنل فوريت هاي پزشكي در كشور ايران مورد بررسي قرار نگرفته است. هدف اين مطالعه تعيين شيوع خشونت محل كار عليه پرسنل فوريت هاي پزشكي استان آذربايجان شرقي و عوامل موثر در بروز اين نوع از خشونت مي باشد.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي مقطعي مي باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۶۰ نفر از پرسنل فوريت هاي پزشكي شاغل در مراكز اورژانس پيش بيمارستاني استان آذربايجان شرقي كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه تركيبي استفاده گرديد كه مشخصات واحدهاي مورد مطالعه، شيوع چهار نوع خشونت محل كار (فيزيكي، كلامي، فرهنگي و جنسي) و عوامل موثر با بروز خشونت در اورژانس پيش بيمارستاني را بررسي مي نمود. پرسشنامه ها با روش پستي براي واحدهاي مورد مطالعه ارسال شد كه به ضريب بازگشت ۲۵/۸۶% (۱۳۸ پرسشنامه) منجر گرديد. تاييديه كميته منطقه اي اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تبريز براي مطالعه اخذ شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها از نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۳ و آمار توصيفي استفاده گرديد.
يافته ها: مطابق نتايج بررسي، ۱۰۳ نفر (۶۳/۷۴%) از پاسخگويان بيان نمودند كه در سال گذشته حداقل يكي از انواع خشونت محل كار را تجربه كرده اند. ميزان فراواني انواع خشونت به ترتيب عبارت بودند از خشونت كلامي (۷۱%)، خشونت فيزيكي (۷/۳۷%)، خشونت فرهنگي (۷/۸%) و خشونت جنسي (۰%). بيشترين واكنش پاسخگويان به خشونت محل كار دعوت كردن مهاجم به آرامش بوده است (۹/۵۲%) و مهم ترين دليل براي واكنش عليه خشونت بيهوده بودن پي گيري موارد خشونت (۱/۳۴%) ذكر شده است.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان دهنده شيوع بالاي خشونت محل كار عليه پرسنل فوريت هاي پزشكي استان آذربايجان شرقي مي باشد. براي كاهش سطح خشونت عليه اين پرسنل، آموزش عمومي و همچنين، آموزش كادر فوريت پزشكي در زمينه كنترل خشونت توصيه مي شود