مقاله بررسي خشکسالي هيدرولوژيک وارتباط آن بابارش درحوضه رود خانه خرم آباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۱۴۰ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي خشکسالي هيدرولوژيک وارتباط آن بابارش درحوضه رود خانه خرم آباد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي هيدرولوژيک
مقاله شاخص بارش استاندارد(SPI )
مقاله تئوري (RUNS- R-sq(adj

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخ وندي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: لشني زند مهران
جناب آقای / سرکار خانم: خاک پور معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مقاله ميزان همبستگي بين بارش با خشکسالي هيدرولوژيک در حوضه رودخانه خرم آباد مورد بررسي قرارگرفت. در راستاي موضوع فوق ابتدا، با استفاده از آستانه خشکسالي اقليمي ۵/۰، آستانه ۳/۰SPI= براي خشکسالي هيدرولوژيک محاسبه شد در ادامه با استفاده ازتئوري RUNS و شاخص خشکساليSPI  جداول شدت،تداوم و فراواني براي خشکسالي هاي اقليمي و هيدرولوژيکي استخراج گرديد. سپس با استفاده از توزيع و يبول اقدام به برآورد مقاديرشدت خشکسالي براي هر يک ازتداوم ها در دوره بازگشت هاي ۲تا۱۰۰ سال شد و منحني هاي شدت، تداوم و فراواني براي خشکسالي هاي اقليمي و هيدرولوژيکي ترسيم گرديد. با بررسي اين جداول و منحني ها مشخص شد که خشکسالي هاي اقليمي حداکثر با تداوم هاي يک تا سه ماهه و خشکسالي هاي هيدرولوژيک حتي در تداوم هاي پنج تا دوازده ماهه نيز مشاهده مي شوند. در نهايت باتعيين  R-sq(adj)بارش در ميزان تغييرات نمره Z دبي مشخص شد که فقط همبستگي بين بارش و نمره Z دبي سالانه و بارش ماه هاي آبان، آذر و ارديبهشت با نمره Z دبي اين ماهها در سطوح ۹۹ و ۹۵ درصد معني دار مي باشد و براي ساير ماهها اگرچه ضريب همبستگي بالاست و در بسياري از موارد مقاديرP-Value  به صفر نزديک است اما درسطوح ۹۹ و ۹۵ درصد معني دار نمي باشند.