مقاله بررسي خصوصيات آلفا آميلاز توليد شده به وسيله باکتري هاي ترموفيل جدا شده از چشمه هاي آب گرم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات آلفا آميلاز توليد شده به وسيله باکتري هاي ترموفيل جدا شده از چشمه هاي آب گرم ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي ترموفيل
مقاله آنزيم &#945- آميلاز
مقاله چشمه آب گرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: خاوري نژاد رمضانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتري هاي ترموفيل منابع با ارزشي از آنزيم هاي هيدروليتيک مقاوم به گرما هستند. آنزيم هاي مقاوم به گرما در صنعت داراي اهميت بسيار مي باشند و براي اهداف تجاري مختلف استفاده مي شوند. از بين آنزيمهاي هيدروليز کننده نشاسته، آلفا آميلاز يکي از مهمترين و قابل توجه ترين آنزيم ها از نظر تجاري خصوصا در صنعت مواد شيرين کننده مي باشد. براي فرآيند توليد مواد شيرين کننده از نشاسته، دما بايد ۵۰ درجه سلسيوس يا بالاتر و pH در حدود ۷ باشد تا از به رنگ قهوه اي درآمدن جلوگيري به عمل آمده و چسبندگي (ويسکوزيته) کاهش يابد. اين امر نيازمند استفاده از آلفا آميلاز مقاوم به حرارت به منظور مقاومت در برابر حرارت فرآيند مي باشد. باکتري ها از دو چشمه آبگرم خرقان (در استان قزوين ) و محلات (در اراک) جدا شدند. نمونه هاي آب از ۵۰ سانتي متري سطح آب چشمه جمع آوري شدند. دماي آب در زمان نمونه برداري در مکان هاي خرقان و محلات به ترتيب، ۵۶ و ۴۸ درجه سلسيوس بود. پس از سانتريفيوژ کردن نمونه هاي آب، رسوبات باقيمانده در نوترينت براث غني شده با عناصر ضروري کشت داده شدند و در درجه حرارت مناسب قرار داده شدند. چهار باکتري جدا شده از نظر مولکولي به وسيله PCR و ريبوتايپينگ ژن ۱۶S rRNA  شناسايي شدند. آنها  Anxybacillus pushchinensis. Bacillus lichenifrmis Aneurinibacillus aneurinilyticus Aneurinibacillus thermaerphilus تشخيص داده شدند. توليد –a آميلاز در پليت هاي آگار نشاسته دار مورد بررسي قرار گرفت و ميزان فعاليت اين آنزيم به روش دي نيتروساليسيليک(DNS)  اندازه گيري شد. pH و حرارت مناسب براي فعاليت آنزيم آميلاز تعيين گرديد. حداکثر فعاليت آنزيم B.lichenifrmis  در ۷۰ درجه سلسيوس و pH=7 مشاهده شد. حداکثر فعاليت آنزيم  A.aneurinilyticus در ۷۰ درجه سلسيوس و pH=8 بود در حاليکه براي آنزيم A.pushchinensis در ۸۰ درجه سلسيوس و pH=8 بود.