مقاله بررسي خصوصيات آنتروپومتري کودکان دبستاني شهر رفسنجان با استفاده از نمايه توده بدن و دورکمر در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات آنتروپومتري کودکان دبستاني شهر رفسنجان با استفاده از نمايه توده بدن و دورکمر در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي تن سنجي
مقاله شاخص توده بدن
مقاله تغذيه
مقاله کودکان دبستاني
مقاله دور کمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم زينت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شاخص هاي تن سنجي يکي از روش هاي متداول ارزيابي وضعيت تغذيه کودکان است. هدف اين مطالعه بررسي شاخص هاي آنتروپومتري کودکان دبستاني شهر رفسنجان با استفاده از نمايه توده بدن، دورکمر و قد بود.
روش: در اين مطالعه مقطعي، ۱۲۷۵ کودک دبستاني به روش تصادفي دو مرحله اي انتخاب و مشخصات جمعيت شناختي آنان ثبت شد. وزن، قد و دورکمر با استفاده از ترازو و متر استاندارد اندازه گيري و اضافه وزن و کم وزني با شاخص توده بدن تعيين و با صدک هاي مرکز کنترل بيماري ها مقايسه شد. براي تعيين کوتاه قدي صدک هاي قد براي سن استفاده گرديد. چاقي شکمي با استفاده از دور کمر و بر اساس جداول ارايه شده توسط فدراسيون بين المللي ديابت بر اساس صدک هاي موجود براي سن و جنس تعيين گرديد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي کاي دو و t استفاده شد.
يافته ها: بر اساس يافته ها %۱۳٫۳ از کودکان مورد بررسي دچار کم وزني،  %16.1کودکان داراي کوتاهي قد و %۱۱٫۵ در معرض خطر اضافه وزن و %۹٫۴ داراي اضافه وزن بودند. کوتاهي قد در دختران نسبت به پسران بيشتر و داراي اختلاف معني دار بود (به ترتيب %۱۷٫۷ و %۱۳٫۶، P=0.04) چاقي شکمي در ميان %۶٫۴ کودکان مشاهده شد. چاقي شکمي در پسران نسبت به دختران بيشتر بود (به ترتيب %۸٫۴ و %۵،.(P=0.016
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد سوء تغذيه به شکل کم وزني، کوتاهي قد و اضافه وزن در کودکان دبستاني شهر رفسنجان به عنوان يکي از معضلات مهم بهداشتي وجود دارد.