مقاله بررسي خصوصيات آنتي اکسيداني و پايداري حرارتي فسفوليپيدها در محيط تالو اولئين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۶۴ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات آنتي اکسيداني و پايداري حرارتي فسفوليپيدها در محيط تالو اولئين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالو اولئين
مقاله فسفاتيديل کولين
مقاله فسفاتيديک اسيد
مقاله فسفاتيديل اتانول آمين
مقاله فعاليت آنتي اکسيداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فسفوليپيدها گروهي از ترکيبات سينرژيستي هستند که البته جزو آنتي اکسيدان هاي ممانعتي نيز طبقه بندي مي شوند. هر چند اين ترکيبات بخاطر اثرات تقويت کنندگي غالبا همراه با آنتي اکسيدان هاي اوليه به کار مي روند اما از طريق مکانيسم هاي ويژه نظير تخريب غير راديکالي پروکسيدها مي توانند شدت واکنش هاي اتواکسيداسيون را کاهش دهند. هدف از اين پژوهش ارزيابي خصوصيات آنتي اکسيداني و پايداري حرارتي برخي انواع فسفوليپيدها در فراکسيون مايع چربي دنبه گوسفند مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش خصوصيات آنتي اکسيداني و پايداري حرارتي برخي انواع فسفوليپيدها شامل فسفاتيديل کولين، فسفاتيديل اتانول آمين و اسيد فسفاتيديک خريداري شده از شرکت سيگما در محيط تالو اولئين در دماهاي بالا، به روش رنسيمت مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس پايداري حرارتي آنها از طريق تعيين ضريب استاندارد محاسبه گرديد.
يافته ها: آزمايشات انجام شده نشان داد که در ميان ۳ فسفاتيد مورد آزمايش، اسيد فسفاتيديک فاقد خاصيت پايدارکنندگي بوده اما فسفاتيديل کولين و فسفاتيديل اتانول آمين اثرات آنتي اکسيداني ضعيفي نشان مي دهند.
نتيجه گيري: خصوصيات آنتي اکسيداني فسفاتيديل کولين و فسفاتيديل اتانول آمين در غلظتهاي حدود ۰٫۰۴ درصد حداکثر است و خارج از اين محدوده کاهش مي يابد. فعاليت آنتي اکسيداني فسفاتيديل اتانول آمين در دماهاي پايين تر بيش از فسفاتيديل کولين است اما با افزايش دما از فعاليت فسفاتيديل اتانول آمين با شدت بيشتري کاسته مي شود. به عبارت ديگر ضريب استاندارد فسفاتيديل کولين بزرگتر از فسفاتيديل اتانول آمين است.