مقاله بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه وسملقان، خراسان شمالي در سال ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه وسملقان، خراسان شمالي در سال ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب مالت
مقاله خصوصيات اپيدميولوژيک
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شركا حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: صوفي زاده ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: عوض نيا عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تب مالت، يکي از بيماريهاي مشترک بين انسان و حيوان است که به صورت حاد، تحت حاد يا مزمن عارض مي شود. از آنجا که اين بيماري يکي از بيماريهاي مشترک انسان و دام شايع در استان خراسان شمالي است، اين مطالعه به منظور بررسي خصوصيات اپيدميولوژيک بيماري تب مالت در شهرستان مانه و سملقان – استان خراسان شمالي- طي سالهاي ۸۸-۱۳۸۷ طراحي شد.
روش کار: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي بود که بر روي افراد مبتلا به تب مالت از بهار سال ۸۷ تا اسفند سال ۸۸ انجام شد. در اين مطالعه داده هاي کليه موارد محتمل و قطعي تب مالت که از مطب ها، آزمايشگاهها، مراکز بهداشتي درماني جمع آوري شده و در مرکز بهداشت شهرستان وجود داشت، استفاده شد. به اين ترتيب براي افرادي که وارد مطالعه شدند، فرم جمع آوري داده ها را تکميل و پس از وارد کردن کليه داده ها به نرم افزار  SPSS16با استفاده از شاخصهاي آماري توصيفي و آزمون کاي دو مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. مقدار P-value کمتر از ۰٫۰۵ به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد کل بيماران محتمل و قطعي تب مالت گزارش شده در طي سالهاي ۸۸-۱۳۸۷ برابر ۶۴ نفر بود. بنابراين ميزان بروز اين بيماري در ۱۰۰۰۰۰ نفر در طول سالهاي فوق الذکر به ترتيب برابر با  25.2و ۳۸٫۶ مي باشد. و متوسط ميزان بروز در طي اين سالها  31.9بوده است. ۴۴ نفر (۶۸٫۸%) از مبتلايان مذکر بوده و ۱۴ نفر (۲۱٫۹%) از آنها در گروه سني ۲۰-۱۱ ساله قرار داشتند، ۵۳ نفر از مبتلايان سابقه تماس با دام را داشتند. هر سه ارتباط مورد بررسي در اين مطالعه (سن، جنس و تماس با دام با شغل مبتلايان) از لحاظ آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان بروز اين بيماري در سالهاي اخير در شهرستان مانه و سملقان افزايش داشته است. همچنين در اين بيماري شغل با سن و جنس و تماس با دام ارتباط معني داري دارد.